prothesis2000

8 หนังสือแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำการวิจัย

1. หนังสือเบื้องต้น สำหรับการใช้ SPSS ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไม่รู้อะไรเลยไปจนถึง สามารถวิเคราะห์สถิติได้ ทั้ง t-test , ANOVA , regression ดีมาก (มีไฟล์ให้โหลดทดลองใช้งานประกอบหนังสือด้วย)

2.  หนังสือเกี่ยวกับความรู้ด้านวิจัย (ละเอียด) เน้น ทฤษฎี แนะนำวิจัยแบบต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาวิจัยทั้งหมด(โดยเฉพาะสายการแพทย์)

3. หนังสือสถิติและการวิจัย (ดีมาก) กลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัยมายาวนาน  ชี้จุดที่ต้องสังเกตในวิจัยไปตั้งแต่ ขั้นออกแบบ วิเคราะห์ผล ไปจนถึงการอ่านผลวิจัย

4.-5.  หนังสือ2เล่มนี้ดีมาก ต้องมีไว้ครอบครอง  เป็นการสอน SPSS+   มีตัวอย่างที่จะใช้ในสถิติต่างๆอย่างละเอียด  เล่ม 4 จะเป็นสถิติพื้นฐาน( t-test ,AMOVA , simple-multiple regression )    เล่ม5 จะเป็นสถิติขั้นสูง(รวมทั้ง logistic regression ) 

6.-7.  หนังสือสำหรับเป็นครูสอนในการเขียนผลงานวิจัยและบทความต่างๆ  โดยเฉพาะเล่ม 6. เอาไว้เขียน paper เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร หรือเขียน วิทยานิพนธ์จบ ป.โท-ป.เอก  ( สายวิจัย เล่ม6 ต้องมีไว้)

8. หนีงสือสำหรับนักวิจัย ไว้วิเคราะห์และอ่านผลงานวิจัย meta analysis of RCT ซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีงานวิจัยชนิดนี้มากขึ้น แต่ทั้งนี้งานวิจัยส่วนมากมีข้อบกพร่อง ดังนั้นการมีเล่มนี้ไว้ทำให้เราไม่ตกลงในหลุมพลางในการอ่านประเมินงานวิจัย

Credit: https://bit.ly/3n8dQ4E