prothesis2000

7 แนวคิดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในงานวิจัย

  1. เปิดกว้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง …
  2. กำหนดเป้าหมาย แต่ไม่กำหนดวิธีการ …
  3. สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังเข้าไปในทีม …
  4. สร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ …
  5. ระดมสมองประลองปัญญากันอย่างสร้างสรรค์ …
  6. อย่ารีบด่วนตัดสินใจ ให้มองหาความคิดอื่นมาเปรียบเทียบเสมอ …
  7. อย่าปล่อยให้พนักงานจมอยู่กับสิ่งเดิมๆ นานเกินไป