prothesis2000

6 ลักษณะของบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิพม์

  1. เป็นเอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือของผู้อื่นในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หรือเสนอแนวคิด ใหม่ๆจากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆ
  2. นำเสนอประสบการณ์ของผู้เขียนเกี่ยวกับรื่องนั้น ๆ บนพื้นฐานของ วิชาการ
  3. อาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์หรือเพื่อ นำเสนอแนวคิดใหม่
  4. อาจเป็นการตั้งคำถามหรือประเด็นใหม่ๆที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิด ความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นต่อไป
  5. บทความทางวิชาการที่ดีควรมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านได้แนวคิด แนวทางในการนำความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  6. บทความทางวิชาการที่ดีช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดการพัฒนาความคิดใน เรอื่งนัน้ๆต่อไป