prothesis2000

5 เทคนิค ตั้งหัวข้อวิจัย ให้ผ่านฉลุย !!

ผู้วิจัยหลายคุณยังมีปัญหาในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย  คือ ยังหาประเด็นที่จะใช้ในการตั้งหัวข้อวิจัยไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนดี ยังหาสิ่งที่น่าสนใจที่จะใช้เป็นไอเดียในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัยไม่ได้เสียที ทำให้งานวิจัยไม่สามารถเดินหน้าที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปได้เสียที วันนี้เราจะมาแชร์ “5 เทคนิค ตั้งหัวข้อวิจัย ให้ผ่านฉลุย” มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยย

1. ตั้งจากความรู้ส่วนบุคคล

ส่วนใหญ่แล้วเราทุกคนมีความรู้ส่วนบุคคล มีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล คุณสามารถนำจุดเด่นนั้นมาประยุกต์ใช้ในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย ได้

เช่น หากคุณศึกษาในสาขาการตลาด คุณควรโฟกัสเทคนิคทางการตลาดเฉพาะ มุ่งเน้นศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาการตลาด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้ส่วนบุคคลในการศึกษา ต่อยอดงานวิจัยไปได้

2. ตั้งจากสถานการณ์ปัจจุบัน

สภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประเด็นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สามารถหยิบยกมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยต่อยอด และนำมาตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย ได้

3. ตั้งจากข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัยจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว การศึกษาต่อยอดงานวิจัยจากข้อเสนอแนะของงานวิจัยเล่มอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจได้เช่นกัน

การที่นำข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาตั้งประเด็นปัญหาในงานวิจัยนี้มีข้อดีคือ คุณสามารถอ้างอิงตัวแปรที่มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสังเคราะห์เรียบเรียงเป็นเนื้อหาที่จะใช้ในการทำงานวิจัยได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดระยะเวลาที่จะใช้ในการสืบค้นข้อมูล การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้ง่ายขึ้น

4. ตั้งจากบทความวิชาการ

การนำบทความวิชาการมาใช้ในการตั้งหัวข้องานวิจัย ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบทความวิชาการในปัจจุบันจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็นที่ทันสมัย โดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถนำบทความที่เกี่ยวกับกระแสนิยมเหล่านี้มาศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นหัวข้องานวิจัย ที่จะใช้ในการศึกษาวิจัยได้

5. ตั้งจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

นอกจากไอเดียทั้ง 4 ข้อข้างต้นแล้ว การขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้นำไปตั้งเป็นตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัยได้โดยง่าย

เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษานั้นมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ผู้วิจัยศึกษาอยู่แล้ว จึงมีองค์ความรู้ที่จะทำให้มีไอเดียในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย ที่น่าสนใจได้ และไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

หากคุณสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย ได้ ก็จะทำให้การทำงานวิจัยของคุณนั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำวิจัย ทาง Researher Thailand ยินดีให้คำปรึกษานะคะ