prothesis2000

5 เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นักวิจัยหลายท่านมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเพื่อที่จะค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยของตนเอง

ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแจก 5 เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องทำแบบไหน อย่างไร เพื่อที่จะสำเร็จได้ง่าย และสามารถนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. ต้องสืบค้นจากตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัย

การสืบค้นจากตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัยจะทำให้ท่านทราบว่าตัวแปรดังกล่าวนี้มีอยู่ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชิ้นใดบ้าง เนื่องจากการกำหนดตัวแปรที่จะใช้ในการวิจัยนั้นมีอยู่ในกรอบแนวคิดการวิจัยอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ท่านเพียงแต่นำข้อมูลตัวแปรที่กำหนดไว้ในกรอบแนวคิดของการวิจัยของท่านมาสืบค้นทีละตัวแปรเพื่อที่จะให้ได้งานวิจัยแต่ละชิ้นงานที่สอดคล้องกันจนครบทุกตัวแปร เพื่อที่จะหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการศึกษาวิจัยตัวแปรดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

2. คำต้องกระชับและชัดเจน

หลายครั้งที่มีการกำหนดชื่อตัวแปรที่ค่อนข้างยาวจึงทำให้เป็นปัญหาต่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท่านต้องคิดถึงประเด็นหลักหรือ Keyword ของตัวแปรดังกล่าว 

เช่น “ความต้องการต่อการพัฒนา” สามารถสรุปได้สั้นๆ ก็คือ “ความต้องการพัฒนา” ฉะนั้นท่านต้องแยกเป็น 2 ตัวแปร หรือ 2 คำที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยต่างๆ

ซึ่งผลลัพธ์จะปรากฏตาม Keyword (คำหลัก) ที่ท่านกำหนดในการสืบค้น ท่านต้องตีความให้ชัดเจนว่าตัวแปรที่ชื่อยาวนี้มี Keyword หลักคืออะไร 

อย่างตัวอย่างที่ยกไปข้างต้นคือ “ความต้องการต่อการพัฒนา”

– Keyword หลัก คือ “ความต้องการ” 

– Keyword รอง คือ “การพัฒนา” 

ท่านต้องแยกเป็น Keyword หลัก และ Keyword รอง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย เพื่อค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านต้องการศึกษาได้

3. หาคำพ้องที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน

การหาคำที่มีความสอดคล้องหรือความหมายที่ใกล้เคียงกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาวิจัย ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่ขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาได้ 

เช่น การกำหนดการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา ก็จะมี Keyword ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกันคือ “ความคาดหวังต่อการพัฒนา” “แนวทางการพัฒนา” หรือ “ประสิทธิภาพการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนา”

Keyword เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับตัวแปรที่สอดคล้องกับ “ความต้องการในการพัฒนา” ซึ่งท่านสามารถนำ Keyword ต่างๆ เหล่านี้ไปสืบค้นเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใกล้เคียงกับตัวแปรที่ท่านทำการศึกษาอยู่ได้

4. ค้นหา Keyword ภาษาอังกฤษ

บางครั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทยก็มีการแปลทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการแปลโดยใช้ภาษาที่แตกต่างกันไป เช่นคำว่า “Social Network (เครือข่ายสังคม)” ในบางครั้งผู้วิจัยหรือว่างานวิจัยบางเล่มนั้นก็จะใช้คำว่า “สื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายสอดคล้องหรือใกล้เคียงที่จำเป็นต้องมีการค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูลงานวิจัยโดยใช้ Keyword ที่แตกต่างกัน

การที่ท่านจะสืบค้น Keyword ที่ต้องการจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นั้นจำเป็นที่จะต้องคิดถึงการใช้ Keyword ค้นหาเป็นภาษาอังกฤษร่วมด้วยเสมอทุกครั้ง เนื่องจาก Keyword ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นและชัดเจนกว่าการใช้คำค้นหาที่เป็นคำภาษาไทยเพียงอย่างเดียวก็ได้

5. ค้นหาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล

การค้นหาจากหลากหลายแหล่งข้อมูลจะทำให้ท่านได้รับผลลัพธ์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นที่ใกล้เคียงกับตัวแปร การแยกคำ คำหลัก คำรอง การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะใช้สืบค้นในฐานข้อมูลแห่งใดแห่งหนึ่ง 

แต่ฐานข้อมูลนั้นมีหลากหลายฐานข้อมูล การที่จะสืบค้นให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลจำนวนมากเพื่อที่จะใช้ในการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

และนี่คือ 5 เทคนิค ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยมักจะใช้ในการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของท่านได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Credit: https://bit.ly/3NZRQUy

#เรียนวิจัย #รับติวสอบ #รับปรึกษางานวิจัย #ทำdissertation #ทำthesis #ทำวิทยานิพนธ์ #ทำวิทยานิพนธ์ปตรี #ทำวิทยานิพนธ์ปโท #ทำวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนโปรแกรมSPSS #รับทำงานวิจัย #ที่ปรึกษางานวิจัย #รับทำดุษฎีนิพนธ์ #รับติววิทยานิพนธ์ #รับติวธีสิส #รับติวสารนิพนธ์ #รับติววิจัย #รับติวงานวิจัย #รับสอนวิทยานิพนธ์ #รับสอนธีสิส #รับสอนสารนิพนธ์ #รับสอนวิจัย #รับสอนงานวิจัย #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ #รับปรึกษาธีสิส #รับปรึกษาสารนิพนธ์ #รับปรึกษาวิจัย #รับปรึกษางานวิจัย #รับติววิทยานิพนธ์ปตรี #รับติววิทยานิพนธ์ปโท #รับติววิทยานิพนธ์ปเอก #รับสอนวิทยานิพนธ์ปตรี #รับสอนวิทยานิพนธ์ปโท #รับสอนวิทยานิพนธ์ปเอก #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปตรี #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปโท #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนทำวิจัย ##รับสอนดุษฎีนิพนธ์ #รับติวดุษฎีนิพนธ์ #รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ #ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ปรึกษาวิจัย #ปรึกษางานวิจัย #ทำวิจัยปโท #phdthesis #หัวข้อวิทยานิพนธ์ #รับทำdissertation #บริษัทรับทำวิจัย #รับเขียนบทความวิชาการ #thesiswriter #spssราคา #ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ทำวิจัยพยาบาล #รับปรึกษาวิจัย #ราคารับทำงานวิจัย