prothesis2000

เทคนิคที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มเขียนบทนำงานวิจัย

การเขียนบทนำงานวิจัย หรือ บทที่ 1 ถือว่าเป็นส่วนที่ยากและท้าทายที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นบทแรกที่ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาของหัวข้อเรื่องวิจัยที่ทำ ที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการทำ คำถามและสมมุติฐานในงานวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และนิยามศัพท์

บทความนี้ เราจะแนะนำ 5 เทคนิคที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มเขียนบทนำงานวิจัย เพื่อให้การทำงานวิจัยในบทที่ 1 สำเร็จได้โดยเร็ว

1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ส่วนแรกของบทนำ จะเป็นการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา คือ การกล่าวถึงสภาพปัจจุบัน เป็นสภาพทั่วไปในสิ่งที่สนใจทำการศึกษาโดยรวมเป็นอย่างไรก่อนที่จะกล่าวถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิด

จากนั้นจะเป็นการระบุถึงแนวทางแก้ไขปัญหา และทำการสรุปที่มาและความสำคัญของปัญหา รวมถึงการกล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

2. วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นการกล่าวถึงคำถามที่นำไปสู่คำตอบของปัญหาการวิจัยในหัวข้อเรื่องนั้นๆ ระบุหรือกำหนดประเด็นในการทำวิจัย

เพราะถ้าหากคุณไม่มีระบุขอบเขตในการทำงานวิจัยให้ชัดเจน จำส่งผลต่อกระบวนการที่เหลือของงานวิจัยของคุณที่ทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในการทำงาน และผลลัทพ์ของงสนวิจัยได้

3. ขอบเขตของการทำวิจัย

การกำหนดขอบเขตของการวิจัย กล่าวถึงสิ่งที่ผู้วิจัยกำหนดจำเพาะเจาะจง ว่าสิ่งใดต้องการทำและสิ่งใดที่ไม่ต้องการทำวิจัยในหัวข้อเรื่องนั้นๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นหลักในหัวข้อเรื่องนั้นๆ ประชากรในการวิจัย พื้นที่ที่ใช้การวิจัย ระยะเวลาที่ทำการศึกษาวิจัย และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยและผู้อ่านเข้าใจถึงประเด็นปัญหาในการวิจัยได้มากยิ่งขึ้น

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เขียนเรียบเรียงจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือขอบเขตของการทำวิจัยที่ได้ทำการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางให้เห็นผลลัพธ์ของงานวิจัย และเป็นประโยชน์ที่ในการนำไปใช้ในการทำงาน

5. นิยามศัพท์เฉพาะ

คำนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อสื่อสารคำและข้อความที่ใช้ในงานวิจัยในหัวข้อเรื่องนั้นๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน ทำให้เกิดความชัดเจนในต่างๆช่องทางติดต่อ

และนี่คือ 5 เทคนิคที่ต้องรู้ ก่อนเริ่มเขียนบทนำงานวิจัย ลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะ แล้วคุณจะเขียนงานของคุณได้ง่ายขึ้นแน่นอนค่ะ

Credit: https://bit.ly/3MLuLUF

#เรียนวิจัย #รับติวสอบ #รับปรึกษางานวิจัย #ทำdissertation #ทำthesis #ทำวิทยานิพนธ์ #ทำวิทยานิพนธ์ปตรี #ทำวิทยานิพนธ์ปโท #ทำวิทยานิพนธ์ปเอก#สอนโปรแกรมSPSS #รับทำงานวิจัย #ที่ปรึกษางานวิจัย #รับทำดุษฎีนิพนธ์ #รับติววิทยานิพนธ์ #รับติวธีสิส #รับติวสารนิพนธ์ #รับติววิจัย #รับติวงานวิจัย #รับสอนวิทยานิพนธ์ #รับสอนธีสิส #รับสอนสารนิพนธ์ #รับสอนวิจัย #รับสอนงานวิจัย#รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ #รับปรึกษาธีสิส #รับปรึกษาสารนิพนธ์ #รับปรึกษาวิจัย#รับปรึกษางานวิจัย #รับติววิทยานิพนธ์ปตรี #รับติววิทยานิพนธ์ปโท #รับติววิทยานิพนธ์ปเอก #รับสอนวิทยานิพนธ์ปตรี #รับสอนวิทยานิพนธ์ปโท #รับสอนวิทยานิพนธ์ปเอก #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปตรี #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปโท #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนทำวิจัย ##รับสอนดุษฎีนิพนธ์ #รับติวดุษฎีนิพนธ์ #รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ #ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ปรึกษาวิจัย #ปรึกษางานวิจัย #ทำวิจัยปโท #phdthesis #หัวข้อวิทยานิพนธ์ #รับทำdissertation #บริษัทรับทำวิจัย #รับเขียนบทความวิชาการ #thesiswriter #spssราคา #ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ทำวิจัยพยาบาล #รับปรึกษาวิจัย #ราคารับทำงานวิจัย