prothesis2000

4 เทคนิคในการเลิอกการวิเคราะห์บทความมาใช้ในการวิจัย

(ผมสรุปมาจากหนังสือเล่มไหนสักเล่มนี่แหล่ะ แต่จำไม่ได้ มันนานแล้ว)

 1. “ปัญหาการวิจัย” ของบทความคืออะไร
 • ในแง่ข้อเท็จจริง (fact) ไอ้ปัญหานี้เนี่ย มันมีที่มาที่ไปหรือไม่ มันเป็นปัญหาจริงๆ หรือไม่
 • ถ้าใช่ แล้วในแง่ของแรงจูงใจ (motivation) มันสำคัญจนถึงขนาดต้องเอามาทำวิจัยหรือไม่
 1. บทความนี้เขียนให้ใครอ่าน
 • ในบทความมีการกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี สมมติฐาน นิยาม ฯลฯ ชัดเจนหรือไม่
 • บทความเป็นบทความเชิงทฤษฏี หรือบทความที่ได้จากการวิจัยเชิงประจักษ์
 1. บทความมีการทบทวนวรรณกรรมเพียงพอหรือไม่
 • เมื่อผู้วิจัยกำหนด “ปัญหาการวิจัย” แล้ว เขาได้ค้นคว้าแนวทางการศึกษา (approaches) ต่างๆ ของงานวิจัยในอดีตอย่างครอบคลุมหรือไม่
 • ผู้วิจัยมีการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของผลการศึกษาในอดีตชัดเจนหรือไม่ อย่างไร
 • ผู้วิจัยสามารถชี้ gap ของผลงานวิจัยในอดีตออกมาได้หรือไม่
 1. แล้ววิธีการศึกษาของตัวผู้วิจัยเองล่ะ
 • 1) เป็นการสานต่อวิธีการเก่าๆ อันใดอันหนึ่ง หรือ 2) การเอาวิธีการเก่าๆ หลายวิธีมารวมกัน หรือ 3) ผู้วิจัยเสนอวิธีใหม่เอี่ยมขึ้นมาเลย
 • แล้วผลที่ได้จากการศึกษามันตอบโจทย์ “ปัญหาการวิจัย” ได้ไหม เอาไปใช้ทำความเข้าเหตุการณ์จริงได้ไหม
 • โดยรวมแล้วมันยังมีจุดอ่อน จุดแข็ง หรือข้อบกพร่อง ที่ผู้อื่นสามารถนำไปวิจัยต่อได้บ้างไหม
 1. เอกสารอ้างอิง เพียงพอและเป็นประโยชน์ไหม
 • ผู้วิจัยอ้างอิงถูกต้องตามระเบียบวิธีไหม การอ้างอิงมีน้ำหนักเหมาะสมไหม ไม่ใช่อ้างอิงพร่ำเพรื่อ (name-dropping) หรืออ้างอิงมั่วๆ
 • แล้วเราในฐานะเอางานวิจัยมาใช้ ลองค้น google ดู แล้วเราเจอแหล่งข้อมูลสำคัญที่ตรงกับ “ปัญหาการวิจัย” แต่ผู้วิจัยไม่ได้อ้างอิงหรือไม่