prothesis2000

4 เทคนิคการเขียน บทสรุปโครงการ (Executive Summary) ให้โดนใจอาจารย์ 

1.การตั้งชื่อหัวข้อ/โครงการ

ควรบอกเรื่องให้ชัดเจนตามจุดประสงค์หลักของเรื่องนั้นๆ และการใช้คําก็สามารถบอกเรื่อง หรือ

ลักษณะประเภทของงานวิจัยได้ (อาจมีความสัมพันธ์กับส่วนย่อยๆที่มากกว่าหนึ่ง) ปัญหาที่ทําการวิจัย เป็นส่วนที่ต้องเขียนบรรยายถึงภาพรวมของเรื่องที่ทํา มูลเหตุ ปัญหา ั ของเรื่องนั้นๆ เพื่อแสดงความสําคัญหรือความจําเป็น ในย่อหน้าที่สองจะเป็นการบรรยายบอกวิธีการในการศึกษา / วิจัย ด้วยวิธีการใด ใช้อะไร ทําอย่างไร เพื่อจะเป็นการแก้ปัญหาข้างต้น ซึ่งจะไปสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการวัยในหัวข้อต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

โดยส่วนมากจะกําหนดเป็นข้อ ซึ่งวัตถุประสงค์นี้จะต้องชัดเจนตามประเด็นที่ต้องการ สามารถแยก

งานวิจัยได้ว่า เพื่อศึกษา / พัฒนา รวบรวมข้อมูล ฯลฯ ตามกรอบของการแบ่งประเภทงานวิจัย และในแต่ละ จุดประสงค์ตามข้อต้องหาคําตอบ / วิธีการวัด /เพื่อสรุปผลในงานวิจัยบทที่ 5 (ซึ่งบางจุดประสงค์อาจไม่สําเร็จ ด้วยเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งจะเสนอไว้ในข้อเสนอแนะ)

3. ระเบียบวิธีการวิจัย

บอกวิธีในการทํางานวิจัยว่าเป็นการวิจัยแบบใดเช่น การวิจัยพื้นฐาน/การวิจัยประยุกต์/การพัฒนาเชิงทดลอง บอกกระบวนการในการปฏิบัติตั้งแต่รวบรวมข้อมูล การศึกษาอะไรบ้างอาจแบ่งเป็นข้อย่อยตามปัจจัย หลักของเรื่องที่ต้องค้นหาให้ได้เพื่อตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การเตรียมอุปกรณ์ การปฏิบัติการตรวจสอบ ด้วยวิธีอย่างไร ใช้กับใครบ้าง ใครเป็นผู้ตรวจสอบ รวบรวมบันทึกผล สรุปผล รายงานผล (เป็นหัวข้อย่อยๆ)

4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย

ไม่ใช่จุดประสงค์ของการวิจัยแต่เป็นกระบวนการที่ได้มาด้วย วิธีการ หรือผลผลิตที่ได้จากการวิจัยที่

เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือช่วยแก้ปัญหาจากมูลเหตุในการทําวิจัยในภาพกว้างๆ ของเรื่องนั้นๆ

Credit: https://bit.ly/3nAlLcg

#เรียนวิจัย #รับติวสอบ #รับปรึกษางานวิจัย #ทำdissertation #ทำthesis #ทำวิทยานิพนธ์ #ทำวิทยานิพนธ์ปตรี #ทำวิทยานิพนธ์ปโท #ทำวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนโปรแกรมSPSS #รับทำงานวิจัย #ที่ปรึกษางานวิจัย #รับทำดุษฎีนิพนธ์ #รับติววิทยานิพนธ์ #รับติวธีสิส #รับติวสารนิพนธ์ #รับติววิจัย #รับติวงานวิจัย #รับสอนวิทยานิพนธ์ #รับสอนธีสิส #รับสอนสารนิพนธ์ #รับสอนวิจัย #รับสอนงานวิจัย #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ #รับปรึกษาธีสิส #รับปรึกษาสารนิพนธ์ #รับปรึกษาวิจัย #รับปรึกษางานวิจัย #รับติววิทยานิพนธ์ปตรี #รับติววิทยานิพนธ์ปโท #รับติววิทยานิพนธ์ปเอก #รับสอนวิทยานิพนธ์ปตรี #รับสอนวิทยานิพนธ์ปโท #รับสอนวิทยานิพนธ์ปเอก #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปตรี #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปโท #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนทำวิจัย ##รับสอนดุษฎีนิพนธ์ #รับติวดุษฎีนิพนธ์ #รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ #ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ปรึกษาวิจัย #ปรึกษางานวิจัย #ทำวิจัยปโท #phdthesis #หัวข้อวิทยานิพนธ์ #รับทำdissertation #บริษัทรับทำวิจัย #รับเขียนบทความวิชาการ #thesiswriter #spssราคา #ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ทำวิจัยพยาบาล #รับปรึกษาวิจัย #ราคารับทำงานวิจัย