prothesis2000

3เรื่องที่ต้องรู้ในการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

  1. เป็นการกล่าวถึงจุดมุ่งหมาย(หรือหัวข้ออื่น ๆ ด้วย และสรุปผลการวิจัย ซึ่งยนย่อมา จากบทที่ 4 (หากจะอานผลงานวิจัยที่สั้นกว่านี้ก็คืออ่านในบทคัดย่อ
  2. สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในบทนี้ก็คือ การอภิปรายผล ซึ่งผู้วิจัยต้องแสดงความสามารถใน การวิจารณ์ ถึงเหตุและผลของการวิจัยที่ค้นพบ ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร หรือทําไมจึงได้ผล เช่นนั้น ในทางวัดผล ถือเป็นพฤติกรรมขั้นสังเคราะห์ความสัมพันธ์คือทําการวิพากย์ วิจารณ ถึง ผลที่ได้จากการวิจัย ส่วนที่จะสอดคล้องกับผลการวิจัยของใครที่ทํามากอนหน้านี้ก็เอามาเขียนที หลัง ซึ่งไม่สําคัญเท่ากับ การสังเคราะห์ความสัมพันธ์
  3. ข้อเสนอแนะให้กับผู้ที่จะทําวิจัย หรือการนําผลงานวิจัยไปใช้ ต้องเสนอแนะตาม ผล ที่เกิดจากผลของการวิจัยเท้านั้น