prothesis2000

10 สาเหตุที่วารสารปฏิเสธงานไม่รับตีพิมพ์

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาหลายคนสอบทำวิจัยจบแล้ว แต่สิ่งที่ต้องเผชิญและต้องลุ้นกันต่อไป คือ การส่งบทความตีพิมพ์ หลายคนท้อจนถอดใจ เพราะแก้เท่าไรก็ไม่ได้รับการตพิมพ์ วันนี้พี่ปูขอมาเล่าให้ฟังว่าทำไม่เราถึงไม่ได้รับการตีพิมพ์

 1. บทความนั้นองค์ความรู้ไม่ตรงกับวารสารต้องการ
 2. กรอบแนวคิดขาดข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ
 3. กระบวนการวิจัยไม่ตอบโจทย์ปัญหา
 4. การเขียนงานไม่เป็นระบบ หรือโครงสร้างของบทความ Template ที่วารสารกำหนด
  5 บทความที่เราเขียน ไม่เป็นที่ต้องการตามกรอบแนวคิด หรือองค์ความรู้และขอบเขตของวารสาร
  6.รูปแบบการเขียนบทความไม่ตรงกับรูปแบบทีวารสารกําหนด
 5. การเขียนบกพร่อง ผิดพลาดมาก
 6. ขนาดของบทความมีจำนวนหน้าเกินกว่าที่วารสารต้องการขนาดความยาว
  9 อ้างอิงขาดความทันสมัย
 7. ไม่สามารถชีให้ เห็นถึงความสําคัญของประเด็นปัญหาของการวิจัย

ข้อนี้โดนสุด ๆ ผู้เขียนไม่ยอมแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือบรรณาธิการ

ถึ่งเวลาที่พวกเราต้องหันมาให้ความสำคัญในการเขียนงานบทตวามวิจัยกันแล้วนะคะ