prothesis2000

ให้บริการคำปรึกษาการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์

ให้บริการคำปรึกษาการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบใกล้ชิด ครบวงจร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมทุกส่วนประกอบ และกระบวนการทำวิจัย โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 1. การเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal)
  – การคิดหัวข้อวิจัย
  – การกำหนดขอบเขตการวิจัย
 2. การจัดทำบทที่ 1 บทนำ
  – เขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา
  – กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
  – กำหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
  – การเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
  – ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย
 3. การจัดทำบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  – การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
  – สืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เพิ่งจัดทำไม่เกิน 5 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. การจัดทำบทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
  – การกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย
  – การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง
  – การออกแบบสอบถาม การคิดข้อคำถาม
  – การทำแบบสอบถามออนไลน์ และการแชร์ลิงก์แบบสอบถามออนไลน์
  – การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยกระบวนการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด (Item-Objective Congruence Index : IOC)
  – การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
  – การกำหนดการวิเคราะห์ทางสถิติที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐาน
 5. การจัดทำบทที่ 4 ผลการวิจัย โดยการจัดทำผลการวิจัย สร้างตารางและเขียนพรรณาผลการวิจัย
 6. การจัดทำบทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย
 7. บริการอื่น ๆ ในการ ทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบครบวงจร
  – การจัดรูปเล่มงาน วิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ตามรูปแบบของสถาบัน
  – การเขียนบทคัดย่องานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract)
  – การจัดทำสื่อการนำเสนอ Presentation ในรูปแบบ Power Point
  – การจัดทำบทความทางวิชาการ (Research Paper) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  – การเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการ หรือ การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (Conference)

หากสนใจบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ แบบใกล้ชิด ครบวงจร สามารถติดต่อ