prothesis2000

ให้คำปรึกษา และสอน SPSS

ให้คำปรึกษา
และสอน SPSS
ให้คำปรึกษา และสอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการแปลผลการวิจัยจากแบบสอบถาม
– การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและขั้นกลาง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) / ค่าเฉลี่ย (Mean) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นต้น
– การทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-Test / F-Test (ANOVA) / Chi-Square
– การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Moment Correlation Coefficient)
– การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว (Single Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis)
– การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม