prothesis2000

ให้คำปรึกษาการทำวิจัย

ให้คำปรึกษาการทำวิจัย
บริการให้คำปรึกษาในการทำวิจัย สำหรับผู้เริ่มทำงานวิจัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก โดยเป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตั้งแต่หาหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ เขียนโครงร่างงานวิจัย ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมและจัดทำรูปเป็นรูปเล่มวิจัย ในสาขาวิขาดังนี้
– สังคมศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
– บริหารธุรกิจ
– การตลาด
– การจัดการการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– การศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา
– วิจัยเพื่อปรับวิทยฐานะ / เพิ่มเงินเดือน
– การเงิน และการบัญชี