prothesis2000

แนวทางการเขียนบทความวิจัย

  1. มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในรายงานวิจัยที่ต้องการนําเสนอ
  2. การกำหนดโครงร่าง การจัดลําดับความคิด การเรียบ เรียงเนื้อ อหาสาระ ควรทิ้งช่วงห่าง 1-2 สัปดาห์ และ นํากลับมาปรับปรุงลีลาการเขียน และภาษาให้ ถูกต้องตามแบบของบทความ
  3. การเสนอเนื้อหา ควรให้ความสําคัญกบความชัดเจนถูกต้อง ตรงไปตรงมา และสมบูรณ์
  4. การใช้ภาษาต้องมีความเป็ นมาตรฐาน มีความเหมาะสม กบผู้อ่านที่เป็ นนักวิชาการ และใช้ภาษาถูกต้อง
  5. การลําดับเนื้อหาให้เป็ นไปตามหลักการวิจัย มีความ ต่อนื่องตั้ งแต่ต้นจนถึงผลสรุปและการอภิปราย ผลการวิจัย แต่ ละย่อหน้ามีความสําคัญ และเชื่อมโยง ความคิดที่ต่อเนื่อง
  6. การใช้คําศัพท์ให้เลือกคําศัพท์ที่เป็ นไปตามศัพท์บัญญัติ ได้รับการ รับรองใช้กนแพร่่หลาย ถ้าเป็ นศัพท์ใหม่ จากภาษาตางประเทศ ควรมี วงเล็บ หรือมีเชิงอรรถอธิบายเสริม และใช้คําศัพท์วิชาการคงที่ แบบเดียวกนทั้งบทความ
    7.การเขียนประโยคควรเป็นประโยคสมบูรณ์ ใช้ประโยคสั้น หลีกเลี่ยง ประโยคซ้อน และระมัดระวังเครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง
    8.ให้ความสําคัญกบการพิสูจน์อักษร