prothesis2000

แนวทางการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

แนวทางการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย ควรมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน หรือ IPESA ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย
Ideal Situation-I
ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการวิจัย
Present Conditions-P
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหา Existing Problems-E
ส่วนที่ 4 แนวทางในการแก้ปัญหา ด้วยการยกหลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการวิจัย ที่มีผู้ทำไว้แล้ว Solutions-S
ส่วนที่ 5 แนวทางที่ผู้วิจัยคิดจะทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือคิดค้นเทคนิควิธีการใหม่ หรือนวัตกรรมที่จะทำให้การปฏิบัตงานมีประสิทธภาพดีขึ้น Aims of Research-A