prothesis2000

เราก่อตั้งโดยกลุ่มอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญาเอก

เราก่อตั้งโดยกลุ่มอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญาเอก และรู้จักคุ้นเคยกันในแวดวงนักวิจัย ในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษา รับทำวิทยานิพนธ์ และสนับสนุนนักศึกษาทุกระดับในการ รับทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำการค้นคว้าอิสระ หรือ รับทำ IS รวมถึงการ รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ และรับทำดุษฏีนิพนธ์ โดยให้บริการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกสาขาวิชา และให้บริการ รับทำวิจัย รับทำIS รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฏีนิพนธ์ รับสร้างเครื่องมือ รับทำบทความ รับลงข้อมูลแบบสอบถาม รับทำ spss amos lisrel ฯลฯ รับแปลภาษาอังกฤษ จีน ไทย รับหาอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ