prothesis2000

เครื่องมือทำวิจัย มีอะไรบ้าง?

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำแนกได้ 2 ประเภทดังนี้ 

            1. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดลอง (Treatment)  เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการวิจัย ตัวอย่าง เช่น การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้แบบบรรยายและใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  สื่อในการวิจัยในที่นี้คือ ชุดการสอน ซึ่งในทางการศึกษาเครื่องมือในการวิจัยมีมากมาย เช่น ชุดการสอน แบบเรียน แบบฝึกทักษะ สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

            2. เครื่องมือสำหรับรวบรวมข้อมูล  เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล   ซึ่งมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้ คือ

2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)

2.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview)

2.3 แบบสังเกต (Observation)

2.4 แบบทดสอบ (Test)

2.5 แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)    

ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 4 วิธี (ล้วน  สาย)

1.  การสอบถาม เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความจริง เจตคติ เป็นต้น

2. การสังเกต เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสังเกต เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมต่างๆ ลักษณะการปฏิบัติ สภาพแวดล้อม บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

3. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความจริง ความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความรู้สึก เจตคติ      เป็นต้น

4.  การทดสอบ เป็นวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือ แบบทดสอบ เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ

Credit : https://bit.ly/39aVglk

#เรียนวิจัย #รับติวสอบ #รับปรึกษางานวิจัย #ทำdissertation #ทำthesis #ทำวิทยานิพนธ์ #ทำวิทยานิพนธ์ปตรี #ทำวิทยานิพนธ์ปโท #ทำวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนโปรแกรมSPSS #รับทำงานวิจัย #ที่ปรึกษางานวิจัย #รับทำดุษฎีนิพนธ์ #รับติววิทยานิพนธ์ #รับติวธีสิส #รับติวสารนิพนธ์ #รับติววิจัย #รับติวงานวิจัย #รับสอนวิทยานิพนธ์ #รับสอนธีสิส #รับสอนสารนิพนธ์ #รับสอนวิจัย #รับสอนงานวิจัย #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ #รับปรึกษาธีสิส #รับปรึกษาสารนิพนธ์ #รับปรึกษาวิจัย #รับปรึกษางานวิจัย #รับติววิทยานิพนธ์ปตรี #รับติววิทยานิพนธ์ปโท #รับติววิทยานิพนธ์ปเอก #รับสอนวิทยานิพนธ์ปตรี #รับสอนวิทยานิพนธ์ปโท #รับสอนวิทยานิพนธ์ปเอก #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปตรี #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปโท #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนทำวิจัย ##รับสอนดุษฎีนิพนธ์ #รับติวดุษฎีนิพนธ์ #รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ #ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ปรึกษาวิจัย #ปรึกษางานวิจัย #ทำวิจัยปโท #phdthesis #หัวข้อวิทยานิพนธ์ #รับทำdissertation #บริษัทรับทำวิจัย #รับเขียนบทความวิชาการ #thesiswriter #spssราคา #ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ทำวิจัยพยาบาล #รับปรึกษาวิจัย #ราคารับทำงานวิจัย