prothesis2000

อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ลั่นคุมเข้มสกัดลอก-จ้างทำวิทยานิพนธ์ เจอโทษหนักทุจริต-ผิดกฎหมาย

หมวดหมู่: ข่าวการศึกษา  2 June 2020 at 00:32  389  0

การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ว่าเป็นเรื่องที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ว่า เป็นเรื่องที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังเพราะเรื่องนี้สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิต โดยเฉพาะบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดคุณภาพวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ได้เรียนด้านวิชาการมากนัก เนื้อหาสำคัญจริงๆ จะอยู่ที่วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยเฉพาะทาง เพราะฉะนั้น ถ้าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเป็นการจ้างทำหรือคัดลอก แสดงว่าการเรียนใน 2 ระดับนี้เกิดความล้มเหลว อาจารย์จึงควรเข้มงวดต่อการคัดลอกหรือการจ้างทำวิทยานิพนธ์ ในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยมีซอฟแวร์ตรวจการคัดลอก ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนการจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องสอดส่องดูแลไม่ปล่อยให้นักศึกษากระทำในสิ่งนี้ และไม่เอื้อให้เกิดการกระทำการดังกล่าว ตนเชื่อว่าบางมหาวิทยาลัยมีการหาผู้ทำให้ ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากอาจารย์ที่ปรึกษามีการพูดคุยให้ข้อแนะนำในการวิทยานิพนธ์นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ และเห็นถึงทัศนคติของนักศึกษา

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการออกหนังสือเวียนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยทุกหลักสูตรต้องมีวิทยานิพนธ์ บางหลักสูตรมีการทำรายงานปริญญาโท ซึ่งก็ได้พยายามให้ยกเลิกเปลี่ยนมาทำเป็นวิทยานิพนธ์แทน นอกจากนี้ ยังได้มีการใช้ซอฟแวร์ตรวจสอบการคัดลอก หากพบเจอจะปรับทุจริตทันที ขณะเดียวกันได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความคืบหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นระยะ เพื่อสังเกตความก้าวหน้าของผลงาน มีการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งหากนักศึกษาสามารถโต้ตอบได้ ก็จะสื่อให้เห็นได้ว่า มีการทำวิทยานิพนธ์เอง แต่หากนักศึกษาไม่มาพบ แต่มีการส่งวิทยานิพนธ์เลย จะเป็นเรื่องที่ผิดสังเกต และอาจส่อไปในทางทุจริตได้