prothesis2000

หลักการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง

หลักการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารยุคใหม่ ควรให้ความสำคัญทั้งเรื่องของงานและเรื่องของคน เพราะความสำเร็จย่อมผ่านการปฏิบัติงานของทีมงาน ดังนั้น หากสามารถกำหนดแนวทางให้ทีมงานปฏิบัติ (เก่งคิด) พร้อมทำให้ทีมงานยอมรับ (เก่งคน) และสอนทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ (เก่งโค้ช)

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย จึงมีความเชี่ยวชาญในการทำงาน และเติบโตมาจากงานที่ทั้งตรงสายงานและผ่านงานด้านต่างๆ มาอย่างครบถ้วน

การปฏิบัติตัวและการบริหารจัดการในฐานะผู้นำ (Leadership) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร เพราะหากทีมงานให้การยอมรับก็จะทำให้เกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารกำหนดไว้ แต่การพัฒนาภาวะผู้นำก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ใต้บังคับบัญชามักคาดหวังภาวะผู้นำจากผู้บริหารเป็นอย่างสูง

ปัจจุบันการพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องการเนื่องจากบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และสามารถกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) จึงเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการให้ผู้บริหารเป็นโค้ชมากกว่าการสั่งการในแบบผู้จัดการเดิมๆ เพราะบุคลากรชอบให้สอนมากกว่าสั่งเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหารได้สำรวจแนวความคิดของตัวเองใน 3 เรื่องหลัก คือ

      1. ทักษะการคิดด้านต่างๆ

      2. การบริหารในฐานะผู้นำ

      3. การพัฒนาทีมในรูปแบบการเป็นโค้ช

เพื่อให้ผู้บริหารดึงศักยภาพของทั้งตัวเองและทีมงานออกมาได้อย่างเต็มที่และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

เพื่อให้ผู้บริหารกำหนดแนวทางในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานให้เหมาะสมตาม Style ของตัวเอง

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล ด้วยการเลือกเปลี่ยนแปลงด้วยตัวผู้บริหารเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

ครบเครื่องเรื่องการคิดและประยุกต์ใช้ (Thinking&Applied)

 •        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิด
 •        ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
 •        การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 •        Workshop: การประยุกต์แนวความคิดด้วยตัวเอง
 •        กิจกรรม: การพัฒนาการคิดของตัวเอง

 การบริหารจัดการในฐานะผู้นำ (Leadership within you)

 •        หลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้นำ 10 ประเภท
 •        หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
 •        เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 •        ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
 •        การปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำ
 •        Workshop: การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
 •        กรณีศึกษา: การบริหารทีมงานในฐานะผู้นำ

 การพัฒนาทีมงานด้วยกระบวนการโค้ชงาน (To Be Good Coach)

 •        หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
 •        ทักษะสำคัญในการโค้ชงาน
 •        กระบวนการในการโค้ชงาน
 •        สิ่งที่โค้ชชี่ต้องการจากโค้ช
 •        Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชงานของตัวเอง
 •        กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช

 ภารกิจสำคัญของผู้บริหาร

 •        การบริหารจัดการ (People Management)
 •        การบริหารจัดการการเปลี่ยน (Change Management)
 •        การบริหารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
 •        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)

 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 •  หัวหน้างาน
 •  ผู้จัดการ
 •  ผู้บริหาร

Credit : https://www.entraining.net/course/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1day-AVPKLE/