prothesis2000

สิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น ก่อนเริ่มการทำวิจัย

หากคุณเป็นนักศึกษาที่พึ่งเริ่มเรียนปริญญาโท และไม่เคยทำการวิจัยมาก่อน สิ่งที่คุณต้องรู้คือก่อนจะจบการศึกษาได้นั้นคุณจะต้องทำวิทยานิพนธ์ซึ่งก็คือ เล่มรายงานการวิจัยเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจาก การศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาที่คุณศึกษา

สำหรับนักศึกษาปี 1 คุณยังมีเวลาเตรียมตัว และบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้น ก่อนเริ่มการทำวิจัยในปีที่สองค่ะ

การวิจัย (Research) คือ วิธีการหนึ่งที่ใช้ค้นหาสาเหตุหรือที่มาของปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) คือ วิธีการค้นหาคำตอบจะทำเป็นกระบวนการ ใช้ค้นหาคำตอบ เป็นแบบแผนของการวิจัย ที่เริ่มตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

ทฤษฎี (Theory) คือ ผลของการวิจัยที่น่าเชื่อถือจะต้องอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน์ ใช้พิสูจน์คำตอบ

ทฤษฎีกับงานวิจัย เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีเหตุผล ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผน และออกแบบงานวิจัย (Research design) และขั้นตอนการอธิบายคำตอบหรือสนับสนุนคำตอบของงานวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research Methodology) เป็นการวิจัยที่ต้องทำในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการ

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research Methodology) เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่มีอยู่แล้วโดยมีผู้สำรวจไว้แล้ว หรือผู้วิจัยทำการสำรวจเอง

ประเภทของการวิจัย (Type of Research)

1. การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เป็นการวิจัยที่มีการควบคุมลักษณะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หนึ่งไว้เพื่อดูผลว่าจะเป็นอย่างไร

2. การวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research) เป็นการวิจัยที่ต้องอาศัย การรวบรวมข้อมูล   เพื่อนำมาอธิบายหรือสรุปผลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

3. การวิจัยประวัติศาสตร์ (Historical Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในอดีต ซึ่งจะเน้นหนักในการตรวจสอบ เป็นอะไรในอดีต

4. การวิจัยปัจจุบัน (Current Research) เป็นการวิจัยเพื่อค้นหาความจริง/สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นอะไรในปัจจุบัน

ขั้นตอนการทำวิจัย:

1. กำหนดเรื่อง/หัวข้อที่จะทำวิจัย  Research Headline

1.1  เลือกปัญหา

 • แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อทำวิจัย
  • เรื่องที่ควรทำวิจัย
  • การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย

1.2  วิเคราะห์ปัญหา = เหตุ   QUES   เขต   ข้อง   คำ   คาด

 • ที่มาของปัญหา สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัย
  • ขอบเขตการวิจัย
  • สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย(ทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในงานวิจัย)
  • ข้อความหรือคำที่เป็นปัญหา
  • คาดคะเนผลการวิจัย

2. วางแผนงานและออกแบบงานวิจัย Plan & Design

2.1   ระเบียบวิธีวิจัย                                                         

2.2   เครื่องมือวิธีวิจัย                                                         

2.3   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                  

2.4   การวิเคราะห์ข้อมูล                                                      

2.5   แผนการดำเนินการ                                                       

2.6   เขียนโครงการ                                                           

 • บทนำ
  • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • สมมติฐานของการวิจัย
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ขอบเขตของการวิจัย
  • ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
  • ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
  • นิยามศัพท์เฉพาะ
  • แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • ตัวแบบ/กรอบคิดในการวิจัย
  • ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้
  • รูปแบบการวิจัย (ระเบียบวิธีวิจัย)
  • เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการเลือกตัวอย่าง
  • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เอกสารอ้างอิง

3.  เก็บรวบรวมข้อมูล

3.1  เตรียมการ สร้างเครื่องมือ/ออกแบบสอบถาม จัดทำคู่มือการลงรหัส

3.2  ปฏิบัติการ ในห้องทดลอง/ภาคสนาม

4. วิเคราะห์ข้อมูล ***

4.1  วิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น การบรรยายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

4.2  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์/ทดสอบสมมติฐาน

NThings of AnalysisResearch Outline
1เหตุที่มาของงานวิจัยความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
2สิ่งที่ต้องการทราบจากการวิจัย (Research Question)วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ (Research Objective)
3ขอบเขตของการวิจัยประชากร ตัวอย่าง
4สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวคิด
5ข้อความหรือคำที่เป็นปัญหานิยามศัพท์เฉพาะ
6คาดคะเนผลการวิจัยสมมติฐานของการวิจัย (Research Hypothesis)

5. เขียนรายงานการวิจัย

บทที่ 1   บทนำ                                                            

บทที่ 2   ทบทวนวรรณกรรม                                             

บทที่ 3   สมมติฐานและตัวแบบงานวิจัย                              

บทที่ 4   ระเบียบวิธีวิจัย                                                  

บทที่ 5   รายงานผลการวิจัย เสนอผลการวิเคราะห์ และอธิบายสรุปไม่ใส่ความคิดเห็น

บทที่ 6   สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ             

 • สรุปผลการวิจัย
 • จุดมุ่งหมาย
 • วิธีการวิจัย
 • ผลการวิจัย หรือสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย
 • อภิปรายผล สิ่งที่พบโดยยึดทฤษฎีเป็นแนวทาง
 • ข้อเสนอแนะ การใช้ผลการวิจัย สิ่งที่อาจจะทำวิจัยเพิ่มเติม
 • เอกสารอ้างอิง                                                               
 • ไอ-ที-ไฮ-เม็ด-รี-คอน-แอบ

สรุป

ประเภทของการออกแบบการวิจัย (Types of research design)

(1) การวิจัยเชิงสำรวจ (Exploratory research) เป็นการวิจัยเพื่อทำให้ปัญหาชัดเจน และกำหนดลักษณะของปัญหา กล่าวคือทำให้ลักษณะของปัญหาที่คลุมเครือชัดเจนขึ้น มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ

– การวิเคราะห์สถานการณ์ (Diagnosing a situation)

– การกลั่นกรองทางเลือก (Screening alternatives)

– การค้นหาความคิดใหม่ (Discovering new ideas)

(2) การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เป็นการวิจัยที่ออกแบบเพื่ออธิบายถึงลักษะของประชากรหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

(3) การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal research) เป็นการวิจัยเพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุ และผล (Cause-and-effect relationships)

(4) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็นการวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมได้จากสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง มีลักษณะขึ้นกับผู้ตอบ การวัดขึ้นอยู่กับการประเมินของผู้วิจัยมากกว่าการวิเคราะห์

Credit: https://bit.ly/3dcd55o

#เรียนวิจัย #รับติวสอบ #รับปรึกษางานวิจัย #ทำdissertation #ทำthesis #ทำวิทยานิพนธ์ #ทำวิทยานิพนธ์ปตรี #ทำวิทยานิพนธ์ปโท #ทำวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนโปรแกรมSPSS #รับทำงานวิจัย #ที่ปรึกษางานวิจัย #รับทำดุษฎีนิพนธ์ #รับติววิทยานิพนธ์ #รับติวธีสิส #รับติวสารนิพนธ์ #รับติววิจัย #รับติวงานวิจัย #รับสอนวิทยานิพนธ์ #รับสอนธีสิส #รับสอนสารนิพนธ์ #รับสอนวิจัย #รับสอนงานวิจัย #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ #รับปรึกษาธีสิส #รับปรึกษาสารนิพนธ์ #รับปรึกษาวิจัย #รับปรึกษางานวิจัย #รับติววิทยานิพนธ์ปตรี #รับติววิทยานิพนธ์ปโท #รับติววิทยานิพนธ์ปเอก #รับสอนวิทยานิพนธ์ปตรี #รับสอนวิทยานิพนธ์ปโท #รับสอนวิทยานิพนธ์ปเอก #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปตรี #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปโท #รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ปเอก #สอนทำวิจัย ##รับสอนดุษฎีนิพนธ์ #รับติวดุษฎีนิพนธ์ #รับปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ #ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ปรึกษาวิจัย #ปรึกษางานวิจัย #ทำวิจัยปโท #phdthesis #หัวข้อวิทยานิพนธ์ #รับทำdissertation #บริษัทรับทำวิจัย #รับเขียนบทความวิชาการ #thesiswriter #spssราคา #ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ #ทำวิจัยพยาบาล #รับปรึกษาวิจัย #ราคารับทำงานวิจัย