prothesis2000

วันนี้พี่แอดมินมีคำถามมาถามน้องๆ ค่ะ

 คำถามก็คือ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และ Dissertation สำคัญไฉน???

คือ โดยปกติแล้วการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักที่สำคัญ ส่วนแรกคือ การเรียนตามรายวิชาหรือที่เรียกว่า Course Work และส่วนที่สองคือการทำวิทยานิพนธ์จะเป็นส่วนสำคัญและเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์จึงเป็นเรื่องจำเป็น วิทยานิพนธ์เป็นงานความคิดทางปัญญาความคิด(Cognitive work) ต้องอาศัยแรงกาย (Physical work) ในการค้นคว้าข้อมูล แสวงหาความรู้ และใช้สมาธิ ความตั้งใจอย่างสูง ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์จึงหมายถึง การศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยของนักศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะอยู่ในรูปของงานวิจัย มีอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และที่สำคัญเป็นงานวิจัยที่นิสิต นักศึกษาเลือกศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจและทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองเกือบทุกกระบวนการ ดังนั้นการที่จะสามารถบรรลุผลดังกล่าวได้นั้น นิสิต นักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำ มีระบบที่ดีในการคิด การทำงาน มีความรู้ ความสามารถ จะช่วยให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพ ซึ่งงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เรียกว่า Thesisในภาษาไทยราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติให้ตรงกับคำว่า วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือที่เรียกว่า Independent Study เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาโทและใช้คำว่า Dissertation หมายถึงงานวิจัยในระดับปริญญาเอก 

วิทยานิพนธ์จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะนักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการจบหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อรับปริญญาบัตรจากสถานศึกษานั้น รวมทั้งฝึกให้นักศึกษาทำงานวิจัย ให้มีความสามารถบุกเบิกความรู้ใหม่ในสาขาวิชาของตนและกระบวนการการทำวิทยานิพนธ์จะช่วยให้สามารถผลิตคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะที่ดี ทั้งความเพียรพยายาม ความรอบครอบ การทำงานอย่างเป็นระบบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งมีการใช้ความรู้การวิจัยในการปฏิบัติภารกิจของตนในวิชาชีพได้ด้วย

,#รับจ้างทําวิจัย5บทราคา,#รับจ้างทําวิจัยปโท, #รับจ้างทําวิจัยราคา,#รับจ้างทําวิทยานิพนธ์,#รับทำวิจัย, #รับทำวิจัยราคา,#รับทำวิทยานิพนธ์,#รับทำวิทยานิพนธ์ #ราคา,#รับทําวิจัยการตลาด,#รับทํางานวิจัยการตลาด,#รับทํางานวิจัยด่วน,#รับทํางานวิจัย,#ราคาถูก,#รับทําวิจัยปตรี,#รับทําวิจัยปโท, #รับทําสารนิพนธ์,#รับทําสารนิพนธ์ราคา,#รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ,#ราคารับทำวิทยานิพนธ์,#ราคารับทำ #วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก,#ราคารับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท,#วิทยานิพนธ์,#การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study)