prothesis2000

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ วันมาฆบูชา🪷🙏 คือวันอะไร? มาอ่านกันเถอะ🤓

.

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

.

🙋‍♀️และแอดมินมีไอเดียในการตั้งชื่อหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ”ศาสนา”มาฝากค่ะ

1️⃣ การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีสำหรับ___

2️⃣ ความเป็นยุคสมัยใหม่ทางพระพุทธศาสนาของไทย : กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์ไทยในปี___

3️⃣ การศึกษาความศรัทธาในพุทธศาสนาและสัมพันธภาพของคนไทยช่วงอายุ___ปี

4️⃣ การศึกษาทัศนคติที่มีต่อหลักธรรมทางพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน___ ปีการศึกษา___

5️⃣ การใช้โซเซียลมีเดียในการเผยแผ่พทุ ธศาสนาเชิงรกุ ของพระสงฆ์

.

ขอบคุณข้อมูลจาก 𝑤𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎
.

.

📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อเราเลย:

.

📲Line: @ResearcherThailand
หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V

.

🌐Website: https://myresearcher.co

.

📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562

.

🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand

.

🎥Tiktok : @ResercherThailand

.

#วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย