prothesis2000

ลักษณะ 5 ประการของบทความวิจัยที่จะได้ตีพิมพ์

ลักษณะ 5 ประการของบทความวิจัยที่จะได้ตีพิมพ์
1 ความเป็นเอกภาพ : กระทัดรัด (จับตรงประเด็น ไม่มากเกินควร ในหนึ่งบทความวิจัย)
2 ความถูกต้องทุกขั้นตอน : ข้อค้นพบตรงกับโจทย์วิจัย ทบทวน วรรณกรรมเกี่ยวข้องได้ตรงและครบถ้วน มีกรอบทฤษฎีและสมมติฐานชัดเจนมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจข้อโต้แย้งอื่น ๆ ได้รอบด้าน
3 มีข้อมูลใหม่หรือข้อมูลหายากที่น่าสนใจ

4 ความทันสมัย : ประเด็นใหม่ ปัญหาใหม่
5 ระเบียบวิธีใหม่ : วิธีการใหม่ หรือที่ไม่ค่อยได้ทำในประเด็นเดิม