prothesis2000

รับสอนทำบทความวิจัยและวิชาการ

รับสอนทำบทความวิจัยและวิชาการ
“บทความทางวิชาการ” หรือ Academic article นั้น หมายถึง งานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะห์ประเด็น ตามหลักวิชาการ โดยมีการสำรวจวรรณกรรมและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ โดยรูปแบบของบทความวิชาการ จะประกอบด้วย การเกริ่นนำที่แสดงเหตุผล หรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์ และบทสรุป มีการอ้างอิงบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

บทความวิจัย” หรือ Research article นั้น เป็นบทความที่เป็นผลงานต่อเนื่องจากงานวิจัย หรือสกัดมาจากงานวิจัย บทความประเภทนี้ เป็นบทความที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัย ให้มีความกระชับและสั้น สำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา โดยการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบ เนื้อหาสาระและความถูกต้อง จากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการนั้นๆ (Peer review) นอกจากนี้ จะต้องมีรูปแบบการจัดพิมพ์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการประเมิน

      การบริการรับทำบทความวิชาการและบทวิจัย ทางเราได้ทำตามหลักวิชาการตีพิมในฐานTCI/Scopus เป็นต้น โดยมีทีมงานที่การันตีคุณภาพที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้

♦️ รายงาน (Report) บทความวิชาการ (Academic Article) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รับจ้างเขียนบทความทั่วไป เชิงวิชาการ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ และบทความอื่นๆอีกมากมาย
♦️ การเขียนบทความจะเน้นการอ่านวิพากษ์และวิจารย์งานหรือทฤษฎีเดิม เพื่อให้ผู้อ่านมีความคล้อยตามและและทำให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือ
♦️ ทีมงานจะเร่งดำเนินการในการหาข้อมูล เพื่อนำมาสังเคราะห์ข้อมูลและทำให้เนื้อหาอ่านเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ครบองค์ประกอบและสามารถนำไปไปใช้เป็นการสรุปความได้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีหลักการอ้างอิง APA เป็นแบบหลักในการใช้อ้างอิง (Reference)
♦️ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านบทความวิชาการและบทความวิจัย ตามหลักวิชาการตีพิมพ์ในฐาน TCI/Scopus เป็นต้น โดยทีมงานดังกล่าวเป็นทีมงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ