prothesis2000

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

  • อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน
  • ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS เท่านั้น
  • ข้อมูลดิบ และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

  1. สอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน
  2. กรณีข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่างน้อย 3 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์