prothesis2000

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

 • อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล และลักษณะข้อมูลให้ชัดเจน
 • ต้องให้ไฟล์ข้อมูลดิบในรูปแบบ Excel หรือ SPSS เท่านั้น
 • ข้อมูลดิบ และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่หรือนำไปใช้ในงานอื่นตามจรรณยาบรรณนักวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรม SPSS และ Excel

 1. สอบถามรายละเอียดข้อมูลตัวแปรที่จะให้วิเคราะห์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังระบบอนุมัติให้ทำงาน
 2. กรณีข้อมูลยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรม SPSS จะต้อง clean ข้อมูลก่อนอย่างน้อย 3 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์
  แสดงทั้งหมด
  แพ็กเกจ
  สถิติเชิงพรรณนา
  ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน
 • ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
 • สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง
 • ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ชำระในนามบริษัท
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
สถิติเชิงอนุมานเพื่อเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

 • ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เช่น t-test, ANOVA, Regression เป็นต้น ในรูปแบบ Output (SPSS), Excel, MS Word
 • สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง
 • ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล จำนวนตัวอย่างและปัจจัยที่ต้องการให้วิเคราะห์

ชำระในนามบริษัท
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน
คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ชำระในนามบริษัท
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
DokTor
DokTor
เป็นนักวิจัยวุฒิ ป.เอก ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับทำงานวิเคราะห์สถิติ ตรวจ Reliability & Validity ของเครื่องมือแบบสอบถาม และแปลงานเอกสารวิชาการ