prothesis2000

รับปรึกษางานวิจัย

บริการของเรา

 • รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน
 • รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript)
 • วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสถิติขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง พร้อมรายงานผลนำเสนอ โดยโปรแกรมสถิติ SPSS
 • คำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงพรรณนา Case-control Cohort เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
 • คำนวณความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
 • ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัย แบบบันทึกข้อมูลวิจัย
 • คีย์ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ Template สำหรับคีย์ข้อมูล
 • การเตรียมและจัดการข้อมูลวิจัย

บริการของเรา

 • รับปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน
 • รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript)
 • วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสถิติขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง พร้อมรายงานผลนำเสนอ โดยโปรแกรมสถิติ SPSS
 • คำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงพรรณนา Case-control Cohort เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
 • คำนวณความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
 • ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัย แบบบันทึกข้อมูลวิจัย
 • คีย์ข้อมูลงานวิจัย ออกแบบ Template สำหรับคีย์ข้อมูล
 • การเตรียมและจัดการข้อมูลวิจัย