prothesis2000

รับทําวิทยานิพนธ์

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ มืออาชีพ

 • รับทําวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำ IS, รับทําค้นคว้าอิสระ รับทำภาคนิพนธ์ระดับ ป.โท-ป.เอก มืออาชีพแบบผู้ช่วยวิจัย
 • รับเขียน Essay ,รับทำการบ้าน,รับทํารายงาน,รับทำ Assignment สำหรับนักเรียนต่างประเทศ เช่น Aus,U.K.,U SA etc.
 • รับจ้างหาข้อมูล ค้นคว้าตามแหล่งงานวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และอื่นๆ
 • รับปรึกษาและรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ แบบผู้ช่วยวิจัย มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 10 ปีและมีทีมงานกว่า 10 ท่านคอยดูแลงานวิจัยให้ท่าน (Research Assistant or Dissertation Assistant )
 • วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับทำค้นคว้าอิสระ รับทำภาคนิพนธ์ และรับทำปัญหาพิเศษ บทความ งานวิชาการ สาขาที่เราดูแล เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้ทั้งสายสังคมศาสตรฺและสายวิทยาศาสตร์
  รับทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด

รับทำวิจัย

 • รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และ รับทําแผนการตลาด (Marketing Plan) หรือประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับปรึกษาทำ TOR และ MOU ระหว่างบริษัทกับบริษัท
 • รับทำแผนกลยุทธ์ Five Force Model,STP,SWOT,TOWS,รับทดสอบสินค้าและทดลองผลิตภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับงานนักศึกษา หน่วยงาน และเอกชน
 • รับวิเคราะห์ case study และรับเขียน case Study รับแต่ง Essay หรือเขียนบทความวิชาการ หรือรับทำการบ้านภาษาอังกฤษราคาถูกตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับงานนักศึกษาของมหาลัยรัฐและเอกชน
 • รับวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักบัญชี ผู้บริหาร วิเคราะห์งบดุล กำไรขาดทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมแก่สถานประกอบการหรือ SME ในการยื่นกู้ธนาคารในและต่างประเทศ
  รับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
 • รับทำ SPSS ทั้งสถิติพื้นฐานและสถิติชั้นสูง รับประมวลผลและวิเคราะห์ SPSS โดยหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่นล่าสุด โดยนักทำวิจัยและนักสถิติกว่า 100 เรื่อง
 • รับวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้าง สถิติชั้นสูง ด้วยการประมวลผล โปรแกรม Eview,Minitab, Lisrel โดยทดสอบตามสูตรสมการทางเศรษฐมิติ นัยสำคัญทางสถิติต่างๆ
 • รับทํา Power Point รับทำโปรเจ็คนักศึกษา เขียนรายงาน เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ จัดรูปเล่ม ตามรูปแบบมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • รับทำและเก็บแบบสอบถาม รับทำวิจัยเชิงสำรวจ วิจัยตลาด รับทํา Focus Group ครบวงจรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีทีมงานเก็บข้อมูล รับทำทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

รับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ติดต่อได้ที่นี่