prothesis2000

รับทำ SPSS รับทำ AMOS รับวิเคราะห์สถิติ

รับทำ SPSS รับทำ AMOS รับวิเคราะห์สถิติ รับทำสถิติ รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้งานวิจัย รับจ้างทำวิจัยในสาขาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด การศึกษา การประเมินผล ประสิทธิผลองค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค และอื่นๆ
กรกฎาคม 28, 2559

ภาพรวมงานบริการ

 1. รับทำ SPSS รับทำ AMOS รับจ้างทำวิจัย
 2. รับวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS
 3. รับประกันความถูกต้องของสถิติตามหลักวิชาการ
 4. รับผิดชอบงานและงานเสร็จตรงเวลา
 5. ที่สำคัญราคาไม่แพง
 6. จัดทำโดยผู้มีประสบการณ์

การ รับทำ SPSS รับทำ AMOS รับจ้างทำวิจัย การวิเคราะห์จะประกอบด้วยค่าสถิติต่างๆ เช่น

 1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square
 3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
 5. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis
  6 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
 6. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis
 7. การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (SEM: Structural Equation Model) และการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)
 8. สถิติอื่นๆ