prothesis2000

รับทำเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพ

รับทำเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 1. เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนที่ใช้ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
 2. ตำราวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเนื้อหาของรายวิชาหรือหลักสูตรโดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม
 3. หนังสือทางวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป ที่มีการเรียบเรียงอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้องค์ความรู้ที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม
 4. งานวิจัย ที่นำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการต่างๆ ได้แก่
  4.1 ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
  4.2 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับเชิญให้เขียน และมีกองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ
  4.3 นำเสนอในรูปของเอกสารวิชาการต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น โดยมีการนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในรูปของหนังสือรวมเอกสารวิชาการจากการประชุมครั้งนั้น (Proceedings)
  4.4 งานวิจัยฉบับสมบูรณ์มีความยาวขนาดเล่มหนังสือและจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำเผยแพร่ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง