prothesis2000

รับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำ IS ,Thesis and Dissertation

รับปรึกษาและรับทำวิทยานิพนธ์ รับทําสารนิพนธ์ รับทำ IS โดยดูแลงานวิจัยแบบผู้ช่วยวิจัย หาข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ดูแลตั้งแต่การเสนอโครงเรื่อง ศึกษาวางแผนการกระบวนการทำวิทยานิพนธ์ ตามรูปแบบงานของรับทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ รับทำ Thesis และรับทํา Dissertation เพื่อให้สอดคล้องกับการ รับทํางานวิจัยในการช่วยเหลือดูแลคนไทยในต่างประเทศในด้านการสนับสนุนข้อมูลรับทำวิทยานิพนธ์ที่มีประโยชน์ในงานวิจัยอย่างแท้จริง

รับประมวลผลด้านสถิติ รับทำ SPSS รับประมวลผล SPSS และรับวิเคราะห์ SPSS รวมถึงโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติอื่นๆ เช่น Minitab,Eview ,Lisrel เป็นต้น รับปรึกษาตั้งแต่การสำรวจข้อมูลแบบสอบถาม กรอกข้อมูลงานวิจัย หรือการออกแบบสัมภาษณ์ ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รับสัมภาษณ์ Interview หรือ สำรวจภาคสนาม Research survey ตามบริษัท ห้างร้าน หรืองานนักศึกษาตามที่ต้องการ โดยดูแลงานวิจัยตั้งแต่รับเอกสาร ตรวจแก้ไขการคีย์ข้อมูลให้ถูกหลักทางสถิติ

รับทำแผนธุรกิจ รับทําแผนการตลาด รับเขียนแผนธุรกิจได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ (รับเขียน Business plan & รับเขียน Marketing plan รับวางแผนงบการเงิน รับทำงานวิจัย วิเคราะห์ระบบบัญชี การหาจุดคุ้มทุน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน (Risk Management) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน หา TOR ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการ รวมทั้ง รับทำงานวิจัยให้เอกชนในการประเมินโครงการภาคสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

รับทำวิทยานิพนธ์รับคีย์ข้อมูล, รับจ้างทำรายงาน, รับจ้างทำวิทยานิพนธ์, รับทำ Assignement, รับทำ IS, รับทำ SPSS, รับทำการบ้าน, รับทำค้นคว้าอิสระ, รับทำปัญหาพิเศษ, รับทำภาคนิพนธ์, รับทำรายงาน, รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำแบบสอบถาม, รับทำแผนการตลาด, รับทำแผนธุรกิจ, รับทําสารนิพนธ์, รับประมวลผล SPSS, รับปรึกษาวิทยานพนธ์, รับวิจัย, รับวิเคราะห์ SPSS, รับสำรวจตลาด, รับเขียนบทความ, รับเขียนแผนการตลาด, รับเขียนแผนธุรกิจ, รับแต่ง essay, วิจัยตลาด