prothesis2000

รับทำวิจัย

รับทำวิจัย ให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงให้คำปรึกษาการทำวิจัยเพื่อวินิจฉัยและประเมินองค์กร ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และ ด้านกฎหมาย
รับทำวิจัย ให้คำปรึกษาการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การจัดการ การตลาด) เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประสาสนศาสตร์ (MPA&MPPM) นิติศาสตร์ (เฉพาะกฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ) นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน โลจิสติกส์ เป็นต้น
รับศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน และ เขียนแผนธุรกิจ ด้วยนักการเงินที่มีประสบการณ์และสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเงินโดยเฉพาะ
รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเขียนผลการศึกษา ด้วยโปรแกรม SPSS AMOS LISREL SAS STATA และ EVIEW
ภายใต้การรับงานและทำงานโดยทีมวิจัยมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในเนื้อหาทั้งเชิงทฤษฏี การสืบค้นข้อมูล การใช้สถิติวิเคราะห์และแบบจำลอง (Model) ที่ถูกต้องและเหมาะสม แบบ One Stop Service

Professionaldatas มุ่งเน้นการทำงานวิจัย ด้วยมาตรฐานการทำงานเดียวกันกับวิจัยองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรชั้นนำ มีการเขียนที่มาของปัญหาที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ และ สมมติฐานการวิจัยที่สนับสนุนและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัย สืบค้นงานวิจัยต่างประเทศและในประเทศที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล เพราะ Literature คือส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง ที่ทำให้งานวิจัยมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ เนื่องจากเป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปสู่การกำหนดตัวแปรต่าง ๆ ที่มีทั้ง Theoretical และ Related Research ที่ Strong พอสำหรับทุกตัวแปรใน Framework ที่นักวิจัยสร้างขึ้น

ต่อยอดด้วยสถิติ เศรษฐมิติ แบบจำลอง (Model) และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมที่ถูกต้องและสอดคล้องกับตัวแปรที่กำหนดขึ้น บ่อยครั้งที่นักวิจัยที่ทำงานวิจัยมาจนถึงในกระบวนการของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) มักประสบปัญหาและความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ เพราะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐมิติ และเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่บางโปรแกรมค่อนข้างใช้ยากและซับซ้อน หากในขั้นตอนของการศึกษาวิชาระเบียบวิธีวิจัยไม่แตกฉาน รวมไปถึงมีปัญหาในเรื่องของการทำความเข้าใจโปรแกรมวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น SPSS R SAS LIMDEP EVIEW STATA AOMS LISREl และ PLS ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีความเหมาะสมและความสามารถในการวิเคราะห์สถิติในแต่ละแบบจำลองได้แตกต่างกัน และมีความยุ่งยากและซับซ้อนแตกต่างกันมากด้วย