prothesis2000

รับทำวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ
สถาบันของเราเปิดดำเนินการมานานกว่า 20 ปี มีผลงานทั้งในระดับปริญญาเอก มากกว่า 500 ฉบับ การทำผลงานทางวิชาการในการขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) และ รองศาสตราจารย์ (รศ.) หรือในระดับที่ต่ำกว่าขั้นอุดมศึกษา ได้แก่ คศ.4 และ คศ.5 และการขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งเชี่ยวชาญ สถาบันของเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานผลงานทุกชิ้นทำขึ้นมาใหม่ ที่เป็นนวัตกรรม มีความทันสมัย เราเน้นความรับผิดชอบในระดับสูง ส่งเอกสารตรงเวลาและราคาค่าทำที่ถูกมาก

ดุษฎีนิพนธ์-วิทยานิพนธ์-บทความ
รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำปริญญาเอก สอนทำดุษฎีนิพนธ์ สอนทำปริญญาเอก งานทุกชิ้นทำใหม่ทั้งหมดโดยการสังเคราะห์เพื่อต่อยอดความรู้ใหม่ที่เป็นการออกแบบและสร้างแบบจำลอง (Model) ต้นแบบ ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ถูกต้องและสอดคล้องกับหัวข้อวิจัยตามแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง..

ตำรา-หนังสือ-งานวิจัย
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
ตำราวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ
หนังสือทางวิชาการที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป
งานวิจัยที่นำไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการต่างๆ