prothesis2000

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย รับปรึกษาทำงานวิจัย

รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย รับปรึกษาทำงานวิจัย
รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วย SPSS AMOS LISREL SAS STATA และ EVIEW พร้อมเขียนอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับสรุปผลวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จะกว่าจะผ่าน หากแก้ไข 1-2 บรรทัด จะแก้ไขให้ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

รับปรึกษาทำงานวิจัย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ในทุกขั้นตอน รับตรวจงานวิจัย ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่มีผลต่อการทำวิจัย ระดับการศึกษา ระดับองค์กร รับทำวิจัยทั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน รับเขียนบทความงานวิจัย บทความวิชาการ รับเขียนบทคัดย่อ ที่กำลังศึกษาอยู่ เช่น งานวิจัยการบริหารธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว การโรงแรม งานวิจัยด้านสาธารณสุขที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน งานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ งานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อสินค้าและบริการ รับทำวิจัยการตลาด รับแปลเอกสารไทย-อังกฤษ รับสร้างแบบสอบถาม

รับทดสอบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าความสอดคล้องของข้อคำถามงานวิจัย ” IOC ” ก่อนนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมรับทดสอบวิเคราะห์ข้อมูล SPSS หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha)

งานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้สถิติขั้นสูงสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทำงานวิจัยให้สำเร็จบรรลุผลด้วยดี เช่น ทดสอบทางสถิติด้วยสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ งานวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation) งานวิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Chi-Squire เป็นวิธีการวิเคราะห์ SPSS หาความสัมพันธ์ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ และ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Factor Analysis เพื่อเป็นการลดรูปตัวแปร สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ T-Test , F-Test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 อย่างไรก็ตาม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS AMOS LISREL SAS STATA และ EVIEW ด้วยวิธีสถิติ เช่น Cluster Analysis, Path analysis เพื่อเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม ได้เป็นต้น

รับวิเคราะห์ SPSS รับทำงานวิจัย รับทำวิจัย 082-6300899
รับทำงานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ รับแก้ไข

 • รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย ตั้งหัวเรื่องงานวิจัย
 • รับเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย เพื่อทำบทที่ 1
 • รับค้นคว้าทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำบทที่ 2
 • รับแก้ไขกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
 • รับทดสอบวิเคราะห์ผล SPSS หาค่า IOC
 • รับวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha)
 • รับแก้ไขแบบสอบถาม
 • รับคีย์ข้อมูล SPSS +แบบสอบถาม
 • รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ SPSS เพื่อทำบทที่ 4
 • รับสรุปงานวิจัย อภิปรายผลงานวิจัย เพื่อทำบทที่ 5
 • รับแก้ไขงานวิจัย บทที่ 1 , 2 , 3
 • รับแก้ไขงานวิจัย บทที่ 4 , 5
 • รับเขียนบทคัดย่อ ไทย – อังกฤษ
 • รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย
  ป้ายกำกับ : ทํางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล SPSS รับประกันคุณภาพ
  แก้ไขงานวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน