prothesis2000

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ผลโปรแกรม spss

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ผลโปรแกรม spss
ลักษณะงานที่รับทำ
1.รับทํางานวิจัยทุกประเภท วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SPSS

 1. รับทำวิจัยเพื่อปรับตำแหน่งงาน ผลงาน หรือเพื่อปรับขั้นเงินเดือน
 2. รับงานเขียนแผนงาน เสนอโครงเรื่อง (Research proposal)รับทำงานวิจัยอิสระ (Independent study or IS) รับทำรายงาน (Report & Assignment) รับคีย์ข้อมูล (Raw data) รับลงข้อมูล (Data collection) เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือเชิงคุณภาพโดยทำบทสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึก (in-depth interview)
 3. สามารถรับงานทั้งโครงการ ตลอดเล่ม หรือเพียงบางส่วน บางบทได้ คิดราคาตามปริมาณงาน
 4. รับวิเคราะห์สถิติ ค่าเฉลี่ย,.S.D. ,t-test , Paired t-test,F-test , ไคว์สแคว , factor , correlation ,regressions ANOVA, MANOVA การหาค่าความเชื่อมั่น reliability วิเคราะห์ Nonparametrics (สถิติไม่อิงพารามิเตอร์) ทุกประเภท เช่น Run-test, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal Wallis เป็นต้น
  สาขาที่รับทำวิจัย
  1.สายการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข
  2.สายวิทยาศาสตร์ งานวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติต่าง ๆ
 5. สายสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สรุปความ
  ประสบการณ์ทำงาน
  ผู้สอนมีประสบการณ์การทำงานทั้งงานราชการ และเอกชน งานสายการแพทย์ รวมถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาบริษัทอีกหลายแห่ง
  การติดต่อ