prothesis2000

รับทำงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลทางสถิติที่มีผลต่อทำวิจัย

รับทำงานวิจัย งานคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม รับค้นคว้าข้อมูลทางสถิติที่มีผลต่อทำวิจัย รับแก้ไขงานวิจัยให้จนกว่าจะผ่าน พร้อมปรับปรุงเนื้อหาเพื่อทำวิจัยก่อนวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ให้สำเร็จ จากประสบการณ์ทำงานวิจัยมากกว่า 20 ปี รับทำวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ รับทำวิจัยทางการศึกษา รับปรึกษางานวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ run SPSS รับเขียนบทคัดย่อ ไทย -อังกฤษ รับเขียนบทความงานวิจัย

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (งานคีย์ข้อมูล SPSS) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ One – Way ANOVA ใช้สถิติ T-test และ F-test ทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลรายคู่ด้วยวิธี Scheffe หรือทดสอบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี LSD อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ SPSS หาค่าความสัมพันธ์ด้วย Chi-Square หรือวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยขั้นสูงด้วย วิเคราะห์ข้อมูลการถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression Analysis,และวิเคราะห์ SPSS ด้วยสถิติ Factor Analysis, Path Analysis, Structural Equation Model (SEM) เป็นต้น
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS รับแก้ไขงานวิจัย
รับเขียนเค้าโครงงานวิจัย (Proposal Research) มุ่งประเด็นความสำคัญปัญหา เพื่อทำวิจัย
รับเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม
รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
รับวิเคราะห์หาค่า IOC
รับวิเคราะห์ SPSS เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลแบบอสบถาม (Alpha)
รับแก้ไข / รับสร้าง แบบสอบถาม
รับทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทำวิจัยด้วยสถิติถดถอยเชิงพหุคูณ Regression Analysis, Factor Analysis, T-Test, F-Test , Pearson’s Correlation และ Chi-Square
รับแก้ไขงานวิจัย ส่งผลต่อการทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ (บทที่ 1,2, 3)
รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (บทที่ 4) +สรุปงานวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (บทที่ 5)
เขียนบทคัดย่อภาษาไทย -อังกฤษ
รับเขียนบทความงานวิจัย
รับทำวิจัย ด่วน วิเคราะห์ spss ด่วน เสร็จภายในเวลา 1 วัน
รับประกันงานแก้ไขให้จนกว่าจะผ่าน
ไม่คิดค่าใช้จ่าย