prothesis2000

บริการรับทำ ฝึกสอน และให้คำปรึกษาวิจัย

บริการรับทำ ฝึกสอน และให้คำปรึกษาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
Home » บริการรับทำ ฝึกสอน และให้คำปรึกษาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
March 16, 2021 jetsada tangjaroen บริการ
การทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือผู้รับผิดชอบในการทำวิจัยทั่วไป เพราะผลการวิจัยที่ได้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสำเร็จการศึกษา การกำหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหา เป็นต้น

    การใช้บริการรับทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ท่านจะได้รับเนื้อหาซึ่งจัดทำเป็นรูปเล่มวิจัยที่ถูกต้อง มีการดำเนินการตามหัวข้อเรื่องและวัตถุประสงค์ตามที่ท่านกำหนด โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม และรับผิดชอบจนกว่าเล่มงานวิจัย (Research) งานดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) งานวิทยานิพนธ์ (Thesis) และงานสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS) ของท่านจะผ่าน

ราคาบริการ รับทำวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ มีเกณฑ์ราคาเริ่มต้น ดังนี้

ปริญญาโท เริ่มต้นที่ 25,450 บาท
ปริญญาเอก เริ่มต้นที่ 89,950 บาท
หรือสามารถเลือกทำแบบรายบทได้โดยแยกรายบทดังนี้
บทนำ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีดำเนินการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ