prothesis2000

บริการของเรา  

รับปรึกษางานวิจัยการออกแบบงานวิจัยระเบียบวิธีวิจัยสถิติที่ใช้ในงานวิจัยการเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน  

รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript)  

วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสถิติขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงพร้อมรายงานผลนำเสนอโดยโปรแกรมสถิติ SPSS      

คำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงพรรณนา Case-control Cohort เชิงทดลองและกึ่งทดลอง      

คำนวณความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย      

ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัยแบบบันทึกข้อมูลวิจัย      

คีย์ข้อมูลงานวิจัยออกแบบ Template สำหรับคีย์ข้อมูล      

การเตรียมและจัดการข้อมูลวิจัย