prothesis2000

บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

บริการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ผลถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานวิจัย เนื่องจากการเลือกวิธีวิเคราะห์ผลแบบต่างๆ มีความซับซ้อน และ มีความเหมาะสมแตกต่างกันในสถานการณ์ที่ต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำวิจัย ทาง data investigator จึงได้ทำการเพิ่มบริการในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีความเชี่ยวชาญคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิติโดยทั่วไป โดยผลการวิเคราะห์จะอยู่ในรูปของ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยวิธีที่เรามีความเชี่ยวชาญคือ Pearson Correlation Coefficient, Partial Correlation, Linear Regression, Multiple Regression, Binary Logistic Regression, T-Tests (Independent Sample T-Tests and Paired Samples T-Tests), ANOVA (One way and Two Ways) และ Chi-Square

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะทำผ่านโปรแกรม SPSS หรือ Statistical Package for the Social Sciences
ภาษา
ท่านสามารถเลือกรับบริการเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
ค่าบริการ
ค่าบริการมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนปัจจัย และ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหรือจำนวนข้อมูล กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์หรืออีเมล์ หรือสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ที่นี่