prothesis2000

บทความวิจัย คือ การเขียนแบบวิชาการ (Academic Writing) มีลักษณะสำคัญ 13

ประการ คือ (Prasitratasin, 2009)
1) เขียนโดยนักวิชาการ (Scholars) เพื่อนัก วิชาการอื่นๆ
2) เรื่องที่เขียนเป็นเรื่องที่ชุมชนวิชาการ (Academic Community) สนใจ
3) เนิ้อหาเพื่ออขอยื่นต้องเสนอในรปูของการให้เหตผุล ที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่ (Informed Argument)
4) ข้อเท็จจริง หรือหลักฐานได้มาจากการวิจัย ของผู้เขียนเอง
5) เป็นการรายงานผลการวิจัย (ต้องทำวิจัยก่อน)
6) เน้นสมมติฐานและวิธีดำเนินการวิจัย
7) เน้นการทดสอบทฤษฎี
8) เน้นการได้ทฤษฎีใหม่ (ได้คำอธิบายใหม่)
9) เน้นการนำผลไปใช้เฉพาะเรื่อง
10) บทความมาจากการนำประเด็นที่ค้นพบ มาเขียน
11) มีลักษณะเล็กแต่ลึก
12) มีจุดยืนหรือข้อสรุปของตนเอง
13) การเขียนบทความวิจัย
ผู้เขียนต้องมีทักษะ 4 ประการคือ ต้องรู้จักสรุปความ (Summarize) ต้องรู้จักการประเมิน (Evaluate) ต้องรู้จักหารวิเคราะห์ (Analyze) และต้องรู้จักสังเคราะห์ (Synthesize)