prothesis2000

ทำวิจัยหัวข้ออะไรดี อาจารย์ที่ปรึกษาถึงจะอนุมัติให้ผ่าน

ทำวิจัยหัวข้ออะไรดี อาจารย์ที่ปรึกษาถึงจะอนุมัติให้ผ่าน
06/07/202006/07/2020 Nanthapak MekhamNanthapak Mekham 0 Comments
ข้อห้ามงานวิจัยทำงานวิจัยหัวข้อวิจัย การท่องเที่ยววิจัยหัวข้อ บทคัดย่องานวิจัยAbstract งานวิจัยกรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์งานวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคาดุษฎีนิพนธ์การทำดุษฎีนิพนธ์งานดุษฎีนิพนธ์ความล้มเหลวงานวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหาอาจารย์ที่ปรึกวิจัยปัญหางานวิจัยข้อผิดพลาดในการทำวิจัยกำหนดปัญหางานวิจัยการเลือกหัวข้องานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัยการทำงานวิจัยงานวิจัยข้อมูลงานวิจัยจ้างทำวิจัย 5 บทรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคาบริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis_การทำ Thesis (ธีสิส)การทำธีสิสการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัยการตั้งหัวข้อวิจัยเทคนิคตั้งหัวข้อวิจัยการเลือกหัวข้องานวิจัยการเขียนบทความวิจัยบทความวิจัย งานทีสิสวางแผนงานทีสิสเขียนโครงร่างงานวิจัยโครงร่างงานวิจัยแปลบทความวิจัยแปลงานวิจัยเทคนิคแปลงานวิจัยวางแผนงานวิจัยเทคนิคทำงานวิจัยเทคนิคการทำ ISผลงานวิชาการPresent งานวิจัยความล้มเหลวการทำวิจัย
Facebook
Twitter
Line
ในการเริ่มทำงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์นั้น สิ่งแรกที่ต้องทํา คือ “การตั้งหัวข้อ” และหัวข้องานวิจัยที่ดีนั้น ควรจะเป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษา หรือมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานอยู่บ้าง

โดยหัวข้อที่จะทำงานวิจัยนั้น ไม่ควรยึดติดอยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แต่ควรเป็นหัวข้อวิจัยที่สามารถนำไปใช้หรือขยายผลได้กับองค์กรอื่น ๆ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้

“หัวข้องานวิจัยที่ดีสามารถตั้งได้จากอะไร?”
สิ่งแรกที่ควรทำการสังเกต คือ “กระแสสังคม หรือ ปัญหาสังคม ณ ตอนนั้น” เป็นปัญหาสังคมที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของเราหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตั้งเป็นหัวข้องานวิจัยได้

ข้อห้ามงานวิจัย, ทำงานวิจัย, วิจัยหัวข้อ, หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว, บทคัดย่องานวิจัย, Abstract งานวิจัย,กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์, งานวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, ดุษฎีนิพนธ์, การทำดุษฎีนิพนธ์, งานดุษฎีนิพนธ์, ความล้มเหลวงานวิจัย, อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา, อาจารย์ที่ปรึกวิจัย, ปัญหางานวิจัย, ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย, กำหนดปัญหางานวิจัย, การเลือกหัวข้องานวิจัย, บริการรับทำวิจัย, รับทำวิจัย, การทำงานวิจัย, งานวิจัย, ข้อมูลงานวิจัย, จ้างทำวิจัย 5 บท, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, บริการรับทำวิจัย.com, การทำ Thesis (ธีสิส), การทำธีสิส, การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย, การตั้งหัวข้อวิจัย, เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย, การเลือกหัวข้องานวิจัย, การเขียนบทความวิจัย, บทความวิจัย, งานทีสิส, วางแผนงานทีสิส, เขียนโครงร่างงานวิจัย, โครงร่างงานวิจัย, การแปลงานวิจัย, แปลงานวิจัย, เทคนิคแปลงานวิจัย, วางแผนงานวิจัย, เทคนิคทำงานวิจัย, เทคนิคการทำ IS, ผลงานวิชาการ, Present งานวิจัย, ความล้มเหลวการทำวิจัย,
โดยศึกษาจาก “งานวิจัย ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง” หัวข้องานวิจัยที่ดี จำเป็นที่จะต้องสามารถดัดแปลงมาเป็นการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การตั้งหัวข้อวิจัยจากงานวิจัย ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องนั้นมีส่วนช่วยในการตั้งหัวข้อวิจัยที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างมาก

เพราะการตั้งหัวข้องานวิจัยที่อยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน และนำมาเชื่อมโยงกับงานวิจัย ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ที่เคยได้ทำการศึกษาไว้ก่อนแล้วนั้น จะทําให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดหัวข้องานวิจัยได้โดยง่าย

ข้อห้ามงานวิจัย, ทำงานวิจัย, วิจัยหัวข้อ, หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว, บทคัดย่องานวิจัย, Abstract งานวิจัย,กรอบแนวคิดวิทยานิพนธ์, งานวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, ดุษฎีนิพนธ์, การทำดุษฎีนิพนธ์, งานดุษฎีนิพนธ์, ความล้มเหลวงานวิจัย, อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา, อาจารย์ที่ปรึกวิจัย, ปัญหางานวิจัย, ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย, กำหนดปัญหางานวิจัย, การเลือกหัวข้องานวิจัย, บริการรับทำวิจัย, รับทำวิจัย, การทำงานวิจัย, งานวิจัย, ข้อมูลงานวิจัย, จ้างทำวิจัย 5 บท, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, บริการรับทำวิจัย.com, การทำ Thesis (ธีสิส), การทำธีสิส, การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ตั้งหัวข้อเรื่องงานวิจัย, การตั้งหัวข้อวิจัย, เทคนิคตั้งหัวข้อวิจัย, การเลือกหัวข้องานวิจัย, การเขียนบทความวิจัย, บทความวิจัย, งานทีสิส, วางแผนงานทีสิส, เขียนโครงร่างงานวิจัย, โครงร่างงานวิจัย, การแปลงานวิจัย, แปลงานวิจัย, เทคนิคแปลงานวิจัย, วางแผนงานวิจัย, เทคนิคทำงานวิจัย, เทคนิคการทำ IS, ผลงานวิชาการ, Present งานวิจัย, ความล้มเหลวการทำวิจัย,
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยจะได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากงานวิจัย ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่เราสนใจ คือ เนื้อหาข้อมูลเบื้องต้น แนวทาง หรือขอบเขตในงานวิจัย ที่จำเป็นในการศึกษาค้นคว้าจากการทำงานวิจัยมาแล้ว

“แต่… ไม่ได้หมายความว่า ให้ท่านทำการลอกเลียน หรือทำการคัดลอกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นมาทำซ้ำ!!!”

เพราะในความเป็นจริง เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้วิจัยจะทำการศึกษาวิจัยเรื่องใดก็ตาม จะสามารถคิดเองขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมด

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า การศึกษางานวิจัย ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ จะทําให้ผู้วิจัยทราบเนื้อหาข้อมูลเบื้องต้น แนวทาง หรือขอบเขตในงานวิจัย ว่าควรจะดัดแปลงหัวข้องานวิจัยของเราเป็นไปในทิศทางใด เมื่อนําข้อมูลในปัจจุบัน มาเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เคยศึกษามาแล้ว

ซึ่ง จะทำให้เราระมัดระวังในการที่จะไม่ตั้งหัวข้องานวิจัยซ้ำกับงานวิจัยที่เคยมีการศึกษามาแล้วได้เป็นอย่างดี

จะทําให้ได้หัวข้องานวิจัยรูปแบบใหม่ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถต่อยอดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เคยมีการศึกษามาบ้างแล้วได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ก่อนจะนำหัวข้องานวิจัยไปนำเสนอผู้วิจัยทุกท่านควรทำการตั้งหัวข้องานวิจัยไว้ 2-3 หัวข้อ เพื่อขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ว่าหัวข้อดังกล่าวมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด

อีกทั้งเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้ แนะนำเป็นแนวทางที่เราจะนำมาพัฒนาดัดแปลง ทำให้หัวข้องานวิจัยของเรานั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ คือ จะทําให้การตั้งหัวข้องานวิจัยผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ปรึกษาได้โดยง่าย และตรงกับความสนใจของผู้วิจัยเองอีกด้วย