prothesis2000

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยคลินิกในประเทศไทย

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยคลินิกในประเทศไทย
โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบในการวิจัยและพัฒนายา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยให้ทุนสนับสนุนผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งหนึ่งในการเตรียมความพร้อมคือการสนับสนุนให้มีศูนย์วิจัย ทางคลินิกในสถาบันทั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐและเอกชน
เครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้รวบรวมรายชื่อของศูนย์วิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ซึ่งทางเครือข่าย ได้รวบรวมจากศูนย์วิจัยจากคณะแพทย์ต่างๆ ศูนย์วิจัยจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข สถาบันเฉพาะทางต่างๆ หน่วยงานกำกับดูแลการวิจัยภายในกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของหน่วยงานและผู้บริหารของ ศูนย์วิจัยที่ได้เข้าร่วมการประชุม การอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างการวิจัย บาง ศูนย์วิจัยได้ให้รายละเอียดของการบริการและสาขาที่เชี่ยวชาญพร้อมทั้งการติดต่อ เพื่อให้ข้อมูล แก่ผู้สนใจในการติดต่อเพื่อทำการวิจัย
เครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ขอขอบพระคุณตัวแทนของศูนย์และผู้บริหารที่ให้ความ ร่วมมือให้การให้ข้อมูลในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นประโยชน์แก่การ ประสานงานและร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนายาในประเทศไทยต่อไป