prothesis2000

ช่วงนี้ชีวิตติดโควิก ชีวิตจิตวุ่นวาย

อาจารย์ตามงาน จนจะตาย แถมไม่วาย เจอหัวข้อวิจัยก็จะตายอวิทยานิพนธ์ก็ยังงมงาย วันนี้เรามาเสนอทางออกให้ค่ะ?
.
วันนี้เพจเรา มี 5 เกณฑ์เลือกหัวข้อในการทำวิจัยมาให้อ่านกันสำหรับคนที่ชีวิตกำลังก้าวเข้าสู่การทำวิจัย และชั่งใจในการเลือกหัวข้อวิจัยอยู่

 1. เลือกจากความสนใจ และความรู้ของตนเอง เพราะเพื่อให้เรามีพลังใจที่จะทำให้วิจัยนั้นสำเร็จลุล่วง
  .
 2. เลือกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายใต้สิ่งที่เราสงสัยจากประสบการณ์ส่วนตัว ภูมิหลัง และปัญหาในการทำงาน และมีข้อมูล สถิติหรืองานวิจิยสนับสนุน
  .
 3. เลือกจากปัญหาที่มีคุณค่า ปัญหาในการวิจัยควรเป็นปัญหาที่สามารถต่อยอดให้เป็นความรู้ใหม่ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติงานส่งเสริมความรู้ในด้านอื่นต่อไป
  .
 4. นึกถึงกำลังกาย แรงใจ แรงเงินของตัวเองที่จะทำวิจัยหัวข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นเวลา งบประมาณ หรือกำลังกายที่จะทุ่มเทในการทำวิจัย
  .
 5. นึกถึงสภาพแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการเก็บข้อมูลที่จะเอื้ออำนวยในการทำวิจัยให้สำเร็จ