prothesis2000

จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือจ้างทำดุษฎีนิพนธ์อยู่หรือไม่!?

จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ หรือจ้างทำดุษฎีนิพนธ์อยู่หรือไม่!?
เราสามารถช่วยท่านได้!
บริการรับทำวิจัย ในทุกระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ได้แก่ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณาวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การตลาด บริหารงานบุคคล การจัดการ บริหารการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การบริหารสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การบริหารงานยุติธรรม บริหารรัฐกิจ การบริหารงานท้องถิ่น การสื่อสารการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารองค์การ การปกครองท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทางด้านสังคมศาสตร์ ภาวะผู้นำ การจัดการสาธารณะ ครุศาสตร์ สาธารณสุข อาชีวอนามัย ฯลฯ
ทุกสาขาที่กล่าวมาข้างต้น ผมให้คำปรึกษากับท่านได้ เพราะกระบวนการทำวิจัยของทุกสาขาที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่มีวิธีการดำเนินการวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นผมจึงสามารถให้คำปรึกษาวิจัยกับท่านได้ เริ่มตั้งแต่หลักการเลือกหัวข้องานวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาของงานวิจัย หลักในการตั้งชื่อเรื่อง การตั้งวัตถุประสงค์ของการงานวิจัย การกำหนดตัวแปร การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำมามากมาย
ผมจึงสามารถยืนยันว่าจะช่วยให้คำปรึกษาวิจัยและสามารถรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ทุกเล่มได้เป็นอย่างดี