prothesis2000

จะทำวิจัยหรือจะจ้างทำวิจัย ต้องรู้ ! ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

ความหมายของการวิจัย

          “วิจัย” ตรงกับความหมายเชิงวิชาการตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2542:1072) ให้ความหมายไว้ว่า “การวิจัยเป็นการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาการ”

ประเภทของงานวิจัย

          การแบ่งประเภทของงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้

               1. แบ่งตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ใช้ศึกษา

                    1.1 วิจัยทางวิทยาศาสตร์

                    1.2 วิจัยทางสังคมศาสตร์ 

               2. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล

                    2.1 วิจัยเชิงปริมาณ 

                    2.2 วิจัยเชิงคุณภาพ

               3. แบ่งตามลักษณะการศึกษา

                    3.1 วิจัยเชิงสำรวจ

                    3.2 วิจัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาย้อนหลัง 

                    3.3 วิจัยเชิงทดลอง

ส่วนประกอบของงานวิจัย

          การวิจัยเป็นหนึ่งวิธีการที่ใช้ในการแสวงหาคำตอบของปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยต้องอาศัยกระบวนการในการทำวิจัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้

               1. กำหนดปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา

               2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

               3. ขอบเขตของการศึกษา

               4. ประโยชน์ของงานวิจัย

               5. เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

               6. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย

                    6.1 การสุ่มตัวอย่าง

                    6.2 การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

                    6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

               7. การวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 ลักษณะได้แก่

                    7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติเบื้องต้น

                    7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

               8.สรุปผลการวิจัย

               9.ข้อเสนอแนะ

โดยทั่วไปการเขียนรายงานการวิจัยมักจะมี 5 บทด้วยกันได้แก่

               1. บทนำ ประกอบไปด้วย ชื่อเรื่องที่มีปัญหาที่ต้องการศึกษา ความเป็นมาหรือสาเหตุของปัญหาหรือเรื่องที่จะทำ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตที่ต้องการศึกษา ประโยชน์ของงานวิจัย

               2. เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

               3. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล

               4. การวิเคราะห์ข้อมูล

               5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสอนแนะ

ข้อผิดพลาดที่ควรระมัดระวังในการทำวิจัยได้แก่

               1. การสรุปผลมีความแตกต่างจากทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ตั้งขึ้น ซึ่งขาดการตรวจสอบทบทวนที่ดีพอ

               2. หลักฐานประกอบที่สนับสนุนและยืนยันผลสรุปไม่เพียงพอ เนื่องจากการค้นหาเอกสารอ้างอิงยังไม่มากพอ

               3. ผลการวิจัยไม่มีความตรง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้วิจัยไม่ดี ขาดความเที่ยง

               4. ตัวอย่างที่สุ่มมาไม่เป็นตัวแทนของประชากร

               5. เหตุที่ใช้ผิดไปจากความจริง

               6. ตัวเลข ข้อความ หรือสูตร คัดลอกมาผิด

โครงการวิจัยหรือเค้าโครงการวิจัย

       เป็นรายงานที่ใช้สำหรับการตัดสินใจว่าจะมีการทำวิจัยหรือไม่ซึ่งจะมีหัวข้อรายงานต่างจากการทำรายงานวิจัย 5 บท

ประกอบไปด้วย

              1. ชื่อหัวข้อการศึกษา

              2. หลักการและเหตุผล 

              3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

              4. นิยามศัพท์ 

              5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

              6. กรอบแนวคิดการวิจัย

              7. วิธีการดำเนินการวิจัย (ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)

              8. ขอบเขตของการวิจัย 

              9. สถานที่ทำการวิจัย 

            10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            11. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมและระยะเวลาทำการวิจัย 

            12. งบประมาณ

            13. บรรณานุกรม