prothesis2000

การโฆษณารับจ้างทำผลงานทางวิชาการ

การโฆษณารับจ้างทำผลงานทางวิชาการ
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรวจสอบพบว่า มีการโฆษณารับจ้างทำผลงานทางวิชาการในเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก กระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การว่าจ้างและรับจ้างทำผลงานทางวิชาการเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 70 วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรา 77 กำหนดให้มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบการจัดทำผลงานทางวิชาการอย่างเคร่งครัด และหากพบการกระทำความผิดดังกล่าวให้ดำเนินคดีกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำผลงานทางวิชาการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
https://bua.rmutr.ac.th/?p=1095