prothesis2000

การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระบบ E-learning และ Google Classroom

การจัดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยระบบ E-learning และ Google Classroom

โดย อ.ภควดี วรรณพฤกษ์

ระบบ E-learning (Moodle)
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ

อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน (จำกัดขนาดที่ 100 MB/ไฟล์)
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลและสื่อบนอินเตอร์เนท เช่น คลิปวีดีโอ เว็บเพจ
สร้างแบบทดสอบ
สร้างช่องทางสำหรับส่งงานแบบออนไลน์
สามารถติดตามการใช้งานระบบโดยนักศึกษาได้ เช่น ได้เข้ามาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนหรือไม่ ทำแบบทดสอบได้คะแนนเท่าไร
ข้อดี ข้อเสีย
· อัพโหลดและจัดการเอกสารประกอบการเรียนได้ง่าย เมื่อเทียบกับระบบ LSS และมีพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์มากกว่า · การสร้างแบบทดสอบซับซ้อนกว่าระบบ Google Classroom เล็กน้อย
· นักศึกษามีความคุ้นเคยกับระบบ E-learning ในระดับหนึ่งแล้ว · อาจแสดงผลไม่ถูกต้องเมื่อใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและ Tablet pc
· การใช้งานขั้นพื้นฐานไม่ซับซ้อน สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย
· ไม่มีข้อจำกัดเรื่องคอมพิวเตอร์และประเภทของเบราเซอร์ สามารถใช้งานได้ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
ระบบ Google Classroom
ฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญ

อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน (ไม่จำกัดขนาดไฟล์)
เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลและสื่อบนอินเตอร์เนท เช่น คลิปวีดีโอ เว็บเพจ
สร้างแบบทดสอบและแบบสอบถาม
สร้างช่องทางสำหรับส่งงานแบบออนไลน์
ใช้งานเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆของ Google เช่น Google Doc, Google Sheet, Google Draw
ข้อดี ข้อเสีย
· หากใช้งานคู่กับระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เช่น Google Doc จะช่วยให้ตรวจสอบความคืบหน้าในการทำงานของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น และสามารถให้คำแนะนำได้แบบ realtime · การประมวลผลแบบทดสอบซับซ้อนกว่าของระบบ E-learning
· ใช้งานได้จากสมาร์ทโฟนและ Tablet pc · การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ต้องการเบราเซอร์รุ่นใหม่ เช่น Chrome หรือ Firefox ที่ใช้ต้องเป็นรุ่นอัพเดทล่าสุด อาจพบปัญหาในการใช้งานผ่าน Internet Explorer
· หน้าตาของระบบสวยงาม ดูน่าใช้ · หน้าตาของระบบที่เน้นความสวยงามอาจทำให้หาปุ่มต่างๆไม่เจอ เพราะส่วนใหญ่จะใช้ไอค่อนสัญลักษณ์แทนคำพูดอธิบาย หากผู้ใช้ไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นของ Google มาก่อน อาจพบว่าใช้งานยาก
· ไม่มี Student view