prothesis2000

การคิดหัวข้อวิจัยนั้นว่ายากแล้ว การนำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษานั้นยากกว่า…

“การคิดหัวข้อวิจัยนั้นว่ายากแล้ว การนำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษานั้นยากกว่า…”
Posted on 23/07/2020
เชื่อว่าคงมีผู้เรียนหรือผู้วิจัยหลายท่านที่จะต้องเจอกับปัญหาการตั้งหัวข้อวิจัย จากการที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ปัญหาในการวิจัย และแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา อีกทั้งการที่จะต้องนำเสนอและตอบเหตุผลในการศึกษาวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ด้วยปัญหาในการตั้งหัวข้อวิจัย เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้วิจัยหลาย ๆ ท่านปวดหัวมาก ในบทความนี้ ทางเรามี เทคนิคการตั้งหัวข้อวิจัย มาแนะนำเพื่อให้สามารถนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมั่นใจ

“การตั้งหัวข้อโดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ”
เทคนิคแรกที่นักวิจัยมืออาชีพเลือกใช้ในการตั้งหัวข้อวิจัย คือ การตั้งหัวข้อจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ที่เขามีการศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว และมีการนำข้อเสนอแนะมาเผยแพร่ว่าควรจะศึกษาวิจัยต่อยอดใน

“ประเด็นใด?, เรื่องไหน?, และ อย่างไร?”

การว่าจ้างทำงานวิจัยว่าจ้างทำงานวิจัยความเครียดกับการทำงานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัยการทำงานวิจัยงานวิจัยข้อมูลงานวิจัยจ้างทำวิจัย 5 บทรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคาบริการรับทำวิจัย.comงานวิจัย คุณภาพทำงานวิจัยเคล็ดลับการทำงานวิจัยบริการงานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัย ราคาบริการงานวิทยานิพนธ์บริการรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคารับทำวิทยานิพนธ์การทำงานวิทยานิพนธ์งานวิทยานิพนธ์บริการงานดุษฎีนิพนธ์บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคารับทำดุษฎีนิพนธ์การทำงานดุษฎีนิพนธ์งานดุษฎีนิพนธ์เทคนิคทำงานวิจัยปัญหางานวิจัยข้อผิดพลาดในการทำวิจัยกำหนดปัญหางานวิจัยการเลือกหัวข้องานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทวิทยานิพนธ์ป. โทการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยหัวข้องานวิทยานิพนธ์หัวข้องานวิจัยหัวข้องานดุษฎีนิพนธ์หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยววิจัยหัวข้องานวิจัยปริญญาตรีงานวิจัยปริญญาโทการทำ IS_การทำสารนิพนธ์ทักษะการทำงานวิจัยทักษะพื้นฐานงานวิจัยวิจัยการตลาดบทคัดย่อ (Abstract) การเขียนบทคัดย่อการเขียนบทความการทำโปรเจคจบโปรเจคจบการทำ PowerPointการนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
การตั้งหัวข้อวิจัยจากข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมือใหม่สมควรจะทําการศึกษาค้นคว้า เพื่อนํามาคิดเป็นประเด็นในการตั้งเป็นหัวข้อวิจัย ในการที่จะศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องดังกล่าว หรือประเด็นปัญหาอื่นที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาพัฒนาต่อยอด ปรับปรุงเป็นหัวข้อวิจัยของตนเอง

เนื่องจาก ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการสนับสนุนตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น มีขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะทําเป็นตัวอย่างอ้างอิงในการสนับสนุน และสังเคราะห์อย่างเพียงพอ

ซึ่ง เทคนิคนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสําหรับการตั้งหัวข้อวิจัย และทําให้สามารถประหยัดเวลาในการศึกษาได้ง่ายเป็นอย่างยิ่ง

“ศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนำไปต่อยอดงานวิจัยที่ทำ”
เทคนิคที่ 2 คือ การศึกษาค้นคว้าต่อยอดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนำไปต่อยอดงานวิจัยที่กำลังสนใจอยู่ก่อนแล้ว โดยศึกษาจากปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน หรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกช่วงขณะ

การว่าจ้างทำงานวิจัยว่าจ้างทำงานวิจัยความเครียดกับการทำงานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัยการทำงานวิจัยงานวิจัยข้อมูลงานวิจัยจ้างทำวิจัย 5 บทรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคาบริการรับทำวิจัย.comงานวิจัย คุณภาพทำงานวิจัยเคล็ดลับการทำงานวิจัยบริการงานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัย ราคาบริการงานวิทยานิพนธ์บริการรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคารับทำวิทยานิพนธ์การทำงานวิทยานิพนธ์งานวิทยานิพนธ์บริการงานดุษฎีนิพนธ์บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคารับทำดุษฎีนิพนธ์การทำงานดุษฎีนิพนธ์งานดุษฎีนิพนธ์เทคนิคทำงานวิจัยปัญหางานวิจัยข้อผิดพลาดในการทำวิจัยกำหนดปัญหางานวิจัยการเลือกหัวข้องานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทวิทยานิพนธ์ป. โทการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยหัวข้องานวิทยานิพนธ์หัวข้องานวิจัยหัวข้องานดุษฎีนิพนธ์หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยววิจัยหัวข้องานวิจัยปริญญาตรีงานวิจัยปริญญาโทการทำ IS_การทำสารนิพนธ์ทักษะการทำงานวิจัยทักษะพื้นฐานงานวิจัยวิจัยการตลาดบทคัดย่อ (Abstract) การเขียนบทคัดย่อการเขียนบทความการทำโปรเจคจบโปรเจคจบการทำ PowerPointการนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
ด้วยปัญหานั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดปัญหาล้วนวนอยู่รอบ ๆ โดยสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อภาพรวมส่วนใหญ่ เช่น

อาทิเช่น ช่วงสถานการณ์ของ ‘ไวรัสโคโรน่า’ หรือ ‘โควิด-19’ จะสามารถตั้งหัวข้อวิจัยได้อย่างไรบ้าง? ในสถานการณ์นี้ผู้วิจัยควรจะศึกษาเกี่ยวกับ “ความตระหนักของประชาชนต่อการป้องกัน ‘ไวรัสโคโรน่า’ หรือ ‘โควิด-19’ ในเขตกรุงเทพมหานคร” หรือ ในเขตพื้นที่อื่นๆ

ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ พร้อมที่จะต้องใช้กระบวนการวิจัยมาทําการศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในการดําเนินการแก้ไขสถานการณ์ ดังนั้น การกําหนดหัวข้อวิจัย จึงสามารถที่จะเลือกจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้

การว่าจ้างทำงานวิจัยว่าจ้างทำงานวิจัยความเครียดกับการทำงานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัยการทำงานวิจัยงานวิจัยข้อมูลงานวิจัยจ้างทำวิจัย 5 บทรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคาบริการรับทำวิจัย.comงานวิจัย คุณภาพทำงานวิจัยเคล็ดลับการทำงานวิจัยบริการงานวิจัยบริการรับทำวิจัยรับทำวิจัย ราคาบริการงานวิทยานิพนธ์บริการรับทำวิทยานิพนธ์รับทำวิทยานิพนธ์ ราคารับทำวิทยานิพนธ์การทำงานวิทยานิพนธ์งานวิทยานิพนธ์บริการงานดุษฎีนิพนธ์บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคารับทำดุษฎีนิพนธ์การทำงานดุษฎีนิพนธ์งานดุษฎีนิพนธ์เทคนิคทำงานวิจัยปัญหางานวิจัยข้อผิดพลาดในการทำวิจัยกำหนดปัญหางานวิจัยการเลือกหัวข้องานวิจัยการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทวิทยานิพนธ์ป. โทการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยหัวข้องานวิทยานิพนธ์หัวข้องานวิจัยหัวข้องานดุษฎีนิพนธ์หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยววิจัยหัวข้องานวิจัยปริญญาตรีงานวิจัยปริญญาโทการทำ IS_การทำสารนิพนธ์ทักษะการทำงานวิจัยทักษะพื้นฐานงานวิจัยวิจัยการตลาดบทคัดย่อ (Abstract) การเขียนบทคัดย่อการเขียนบทความการทำโปรเจคจบโปรเจคจบการทำ PowerPointการนำเสนองาน (Presentation)_การทำ Presentation
จากตัวอย่างปัญหา ‘ไวรัสโคโรน่า’ หรือ ‘โควิด-19’ ที่ได้ยกตัวอย่างไป สำหรับการตังหัวข้อโดยใช้สถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้อย่างครอบคลุม เพราะ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ‘การตระหนักรู้’ นั้น มีการศึกษาวิจัยไว้เป็นจำนวนมาก

ฉะนั้น หากเราต้องการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับทฤษฎีการตระหนักรู้ เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันจะทําให้สามารถทำการกําหนดหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีทฤษฎีสังเคราะห์อย่างเพียงพอ

จาก 2 ประเด็นการตั้งหัวข้อ 2 เทคนิค ที่ทางเราได้แนะนําไปข้างต้นนี้ เป็นเทคนิคที่นักวิจัยมืออาชีพส่วนใหญ่นิยมเลือกใช้ในการตั้งหัวข้อวิจัย และจะช่วยในการนำเสนอหัวข้อวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้น เพราะมีตัวแปร และงานวิจัยที่ใช้ในการสนับสนุนอย่าเพียงพอ อีกทั้งยังเข้ากับสถานการณ์ปัจจับันที่เป็นอยู่อีกด้วย

ช่องทางติดต่อ