prothesis2000

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework )

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework ) หมายถึง แนวคิดของผู้วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร ตาม ที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนั้น ๆ โดยมีที่มาจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเขียนเป็นแผนภาพเชื่อมโยงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัย ประโยชน์ของกรอบความคิดในการวิจัย

  1. ช่วยชี้ให้เห็นทิศทางของการวิจัยและประเภทของตัวแปรต้นตัวแปรตาม
  2. ช่วยชี้ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
  3. บอกแนวทางในการออกแบบการวิจัย
  4. บอกแนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย
  5. บอกแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย
  6. บอกแนวทางการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
  7. บอกกรอบการแปรผลและอภิปรายผลการวิจัย